ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego

Na podstawie art. 69 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór odznaki identyfikacyjnej inspektora Inspekcji Transportu Drogowego, zwanego dalej „inspektorem”, oraz szczegółowy sposób postępowania z tą odznaką, w tym sposób jej używania i przechowywania;

2) wzór oznakowania pojazdu służbowego Inspekcji Transportu Drogowego i szczegółowy sposób postępowania z tym związany.

§ 2. 1. Inspektor, na okres zatrudnienia w Inspekcji Transportu Drogowego, otrzymuje odznakę identyfikacyjną, zwaną dalej „odznaką”.

2. Odznakę wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego, zwany dalej „Głównym Inspektorem”.

3. Odznakę wydaje się inspektorowi za pośrednictwem właściwego dla miejsca zatrudnienia wojewódzkiego inspektora transportu drogowego lub kierującego komórką organizacyjną Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego właściwą do spraw kadr.

4. Wręczenie odznaki następuje za pokwitowaniem odbioru.

5. Wzór odznaki, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Odznaki nie wolno:

1) odstępować innej osobie;

2) wywozić za granicę, chyba że zgodę na wywóz odznaki wyrazi Główny Inspektor lub działający z jego upoważnienia wojewódzki inspektor transportu drogowego;

3) przesyłać pocztą, z zastrzeżeniem przesyłek przyjmowanych za pokwitowaniem przyjęcia i doręczanych za pokwitowaniem odbioru, przemieszczanych i doręczanych przez operatora w sposób zabezpieczający przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem przesyłki.

§ 4. 1. Odznaka podlega wymianie w przypadku:

1) zmiany wskazanego w odznace inspektoratu transportu drogowego, w którym jest zatrudniony inspektor;

2) uszkodzenia lub zniszczenia odznaki w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym odczytanie umieszczonych na niej danych.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, odznaka podlega wymianie w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wymianę odznaki za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora transportu drogowego lub kierującego komórką organizacyjną Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego właściwą do spraw kadr.

3. Do czasu wymiany odznaki inspektor posługuje się odznaką dotychczasową, z zastrzeżeniem, że zabrania się posługiwania odznaką podlegającą wymianie w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

4. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia odznaki inspektor jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Głównego Inspektora za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora transportu drogowego lub kierującego komórką organizacyjną Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego właściwą do spraw kadr.

§ 5. 1. Inspektor jest obowiązany zdeponować odznakę u wojewódzkiego inspektora transportu drogowego lub kierującego komórką organizacyjną Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego właściwą do spraw kadr w przypadku:

1) wyjazdu za granicę i nieuzyskania zgody na jej wywóz;

2) uzyskania urlopu bezpłatnego lub wychowawczego;

3) zawieszenia w czynnościach służbowych;

4) usprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej ponad 3 miesiące.

2. Inspektor za pośrednictwem właściwego dla miejsca zatrudnienia wojewódzkiego inspektora transportu drogowego lub kierującego komórką organizacyjną Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego właściwą do spraw kadr zwraca odznakę Głównemu Inspektorowi w przypadku ustania stosunku pracy. Jeżeli stosunek pracy ustał na skutek zgonu inspektora, zwrotu odznaki dokonuje członek jego rodziny lub przełożony.

§ 6. 1. Inspektor w czasie wykonywania obowiązków służbowych jest obowiązany posiadać przy sobie odznakę.

2. Odznaka przytwierdzana jest nakrętką gwintowaną do skórzanego paska odpowiadającego rozmiarami wielkości odznaki. Odznaka jest noszona przez inspektora w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.

§ 7. 1. Inspektor jest obowiązany dbać o należyty stan odznaki, a także chronić ją przed utratą lub zniszczeniem.

2. Po zakończeniu wykonywania obowiązków służbowych odznaka powinna być przechowywana w miejscu należycie zabezpieczonym.

§ 8. Do odznaki inspektorów powołanych na stanowisko wojewódzkiego inspektora transportu drogowego lub jego zastępcy stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 2, 4 i 5, § 3–7 oraz § 11.

§ 9. 1. Pojazd służbowy Inspekcji Transportu Drogowego, z wyjątkiem motocykla, powinien mieć ciemnozieloną barwę nadwozia, z tym że pokrywa silnika, drzwi od strony kierowcy i pasażera oraz drzwi tylne (pokrywa bagażnika) są barwy białej. Pojazdy oznakowane są poziomym pasem wyróżniającym odblaskowym barwy białej oraz mają po obu stronach pojazdu napis „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” barwy białej. Na dachu pojazdu umieszcza się podświetlaną tablicę barwy białej z napisem „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” barwy czarnej; napis „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” barwy czarnej może być również umieszczony z przodu i z tyłu pojazdu, przy czym napis z przodu może być odwrócony (lustrzany). Na drzwiach od strony kierowcy i pasażera umieszczony jest znak Inspekcji Transportu Drogowego.

2. W przypadku motocykla będącego pojazdem służbowym Inspekcji Transportu Drogowego w połowie jego wysokości, w połowie wysokości kufra bocznego i kufra centralnego przebiega pas wyróżniający barwy ciemnozielonej o szerokości nie mniejszej niż 8 cm i nie większej niż 15 cm. Na owiewce przedniej nad reflektorem znajduje się napis „INSPEKCJA” barwy czarnej, na tylnej części kufra centralnego znajduje się napis „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” barwy czarnej, na bocznych owiewkach na wysokości pasa wyróżniającego jest umieszczony znak Inspekcji Transportu Drogowego.

3. Wzory elementów stanowiących oznakowanie pojazdu służbowego Inspekcji Transportu Drogowego z podświetlaną tablicą z napisem, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. W wyjątkowym przypadku może uczestniczyć w ruchu pojazd służbowy Inspekcji Transportu Drogowego niespełniający warunków określonych w ust. 1 i 2.

§ 10. Oznakowanie, o którym mowa w § 9, może być stosowane wyłącznie na pojeździe służbowym Inspekcji Transportu Drogowego.

§ 11. Odznaki wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność do dnia upływu okresu ważności w nich określonego.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 kwietnia 2012 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. (poz. 402)

1)  Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 43, poz. 246, Nr 164, poz. 1107, Nr 225, poz. 1466, Nr 247, poz. 1652 i Nr 249, poz. 1656 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 30, poz. 151, Nr 48, poz. 247, Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 780, Nr 159, poz. 945, Nr 168, poz. 1005, Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454.