ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego

Na podstawie art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzór legitymacji służbowej inspektora Inspekcji Transportu Drogowego, zwanego dalej „inspektorem”, szczegółowy sposób postępowania z tą legitymacją, w tym sposób jej wydawania, używania i przechowywania, a także przypadki, w których podlega ona wymianie i zwrotowi.

§ 2. 1. Inspektor, na okres zatrudnienia w Inspekcji Transportu Drogowego, otrzymuje legitymację służbową, zwaną dalej „legitymacją”.

2. Legitymację wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego, zwany dalej „Głównym Inspektorem”.

3. Legitymację wydaje się inspektorowi za pośrednictwem właściwego dla miejsca zatrudnienia wojewódzkiego inspektora transportu drogowego lub kierującego komórką organizacyjną Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego właściwą do spraw kadr.

4. Wręczenie legitymacji następuje za pokwitowaniem odbioru.

5. Legitymacja jest ważna przez okres dwóch lat od dnia 1 lipca roku wydania do dnia 30 czerwca roku upływu ważności, z zastrzeżeniem, że legitymacje wydane po dniu 1 lipca roku wydania są ważne przez okres odpowiednio krótszy.

6. Wzór legitymacji określa załącznik do rozporządzenia. § 3. Okazanie legitymacji następuje w sposób umożliwiający odczytanie umieszczonych w niej danych.

§ 4. Legitymacji nie wolno:

1) odstępować innej osobie;

2) wywozić za granicę, chyba że zgodę na wywóz legitymacji wyrazi Główny Inspektor lub działający z jego upoważnienia wojewódzki inspektor transportu drogowego;

3) przesyłać pocztą, z zastrzeżeniem przesyłek przyjmowanych za pokwitowaniem przyjęcia i doręczanych za pokwitowaniem odbioru, przemieszczanych i doręczanych przez operatora w sposób zabezpieczający przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem przesyłki.

§ 5. 1. Legitymacja podlega wymianie w przypadku:

1) zmiany wskazanego w legitymacji inspektoratu transportu drogowego, w którym jest zatrudniony inspektor;

2) zmiany umieszczonego w legitymacji imienia lub nazwiska inspektora;

3) uszkodzenia lub zniszczenia legitymacji w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym odczytanie umieszczonych w niej danych;

4) upływu terminu ważności legitymacji.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, legitymacja podlega wymianie w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wymianę legitymacji za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora transportu drogowego lub kierującego komórką organizacyjną Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego właściwą do spraw kadr.

3. Do czasu wymiany legitymacji inspektor posługuje się legitymacją dotychczasową, z zastrzeżeniem, że zabrania się posługiwania legitymacją podlegającą wymianie w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.

4. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia legitymacji inspektor jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Głównego Inspektora za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora transportu drogowego lub kierującego komórką organizacyjną Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego właściwą do spraw kadr.

§ 6. 1. Inspektor jest obowiązany zdeponować legitymację u wojewódzkiego inspektora transportu drogowego lub kierującego komórką organizacyjną Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego właściwą do spraw kadr w przypadku:

1) wyjazdu za granicę i nieuzyskania zgody na jej wywóz;

2) uzyskania urlopu bezpłatnego lub wychowawczego;

3) zawieszenia w czynnościach służbowych;

4) usprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej ponad 3 miesiące.

2. Inspektor za pośrednictwem właściwego dla miejsca zatrudnienia wojewódzkiego inspektora transportu drogowego lub kierującego komórką organizacyjną Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego właściwą do spraw kadr zwraca legitymację Głównemu Inspektorowi w przypadku ustania stosunku pracy. Jeżeli stosunek pracy ustał na skutek zgonu inspektora, zwrotu legitymacji dokonuje członek jego rodziny lub przełożony.

§ 7. 1. Inspektor jest obowiązany dbać o należyty stan legitymacji, a także chronić ją przed utratą lub zniszczeniem.

2. Po zakończeniu wykonywania obowiązków służbowych legitymacja powinna być przechowywana w miejscu należycie zabezpieczonym.

§ 8. Do legitymacji inspektorów powołanych na stanowisko wojewódzkiego inspektora transportu drogowego lub jego zastępcy stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 2 i 4–6, § 3–7 oraz § 9.

§ 9. Legitymacje wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność do dnia upływu okresu ważności w nich określonego.

§ 10. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i odznaki identyfikacyjnej inspektorów transportu drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. Nr 79, poz. 718, z 2009 r. Nr 147, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 17, poz. 80), z wyjątkiem przepisów:

1) § 1 pkt 2 i 3 oraz § 9 i 10;

2) § 7 i 8 – w zakresie dotyczącym odznaki służbowej.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 kwietnia 2012 r.

1)  Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 43, poz. 246, Nr 164, poz. 1107, Nr 225, poz. 1466, Nr 247, poz. 1652 i Nr 249, poz. 1656 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 30, poz. 151, Nr 48, poz. 247, Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 780, Nr 159, poz. 945, Nr 168, poz. 1005, Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454.