ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   jednostki, przy których działają komisje egzaminacyjne, przeprowadzające egzamin pisemny, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, zwane dalej „komisjami egzaminacyjnymi”;

2)   wymagania kwalifikacyjne dotyczące członków komisji egzaminacyjnej i tryb ustalania jej składu;

3)   rodzaje zabezpieczeń certyfikatu kompetencji zawodowych;

4)   tryb zwalniania osoby ubiegającej się o certyfikat kompetencji zawodowych, zwanej dalej „kandydatem”, z egzaminu pisemnego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

§ 2. Jednostką, przy której działają komisje egzaminacyjne, jest Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie.

§ 3. 1. Komisja egzaminacyjna składa się z przewodniczącego oraz dwóch członków, z których jeden jest pracownikiem jednostki, przy której działają komisje egzaminacyjne, a drugi przedstawicielem polskiej organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej przewoźników drogowych.

2. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej może być osoba posiadająca ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie i co najmniej 5-letni staż pracy w administracji publicznej na stanowisku związanym z transportem drogowym.

3. Członkiem komisji egzaminacyjnej może być osoba posiadająca:

1)   ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie i co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w zakresie transportu drogowego — w przypadku pracownika jednostki, przy której działają komisje egzaminacyjne;

2)   wykształcenie średnie i co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportu drogowego — w przypadku przedstawiciela polskiej organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej przewoźników drogowych.

4. Listę osób spełniających kryteria określone w ust. 2 i 3, które mogą być:

1)   przewodniczącym komisji — ustala minister właściwy do spraw transportu i przekazuje ją kierownikowi jednostki, przy której działają komisje egzaminacyjne;

2)   członkiem komisji — ustala kierownik jednostki, przy której działają komisje egzaminacyjne, przy czym przedstawiciel polskiej organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej przewoźników drogowych jest wpisywany na listę na podstawie pisemnego zgłoszenia tej organizacji.

5. Listy, o których mowa w ust. 4, zawierają następujące dane: imię i nazwisko, rodzaj wykształcenia, informację dotyczącą stażu pracy w administracji publicznej na stanowisku związanym z transportem drogowym lub praktyki zawodowej w zakresie transportu drogowego albo w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportu drogowego.

6. Na podstawie list, o których mowa w ust. 4, kierownik jednostki, przy której działają komisje egzaminacyjne, ustala każdorazowo skład komisji egzaminacyjnej.

§ 4. Certyfikat kompetencji zawodowych jest zabezpieczony przez: włókna aktywne w świetle ultrafioletowym, mikrodruk oraz wyczuwalne w dotyku litery „PL”.

§ 5. 1. Zwolnienie kandydata z całości albo z części egzaminu pisemnego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, następuje na podstawie dołączonego do wniosku o wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych:

1)   dyplomu studiów wyższych ukończonych przez kandydata, wraz z suplementem do dyplomu lub innym dokumentem potwierdzającym program tych studiów, wystawionym zgodnie z obowiązującymi w dniu wystawienia przepisami prawa,

2)   świadectwa studiów podyplomowych ukończonych przez kandydata

— lub kopii tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wystawcę dokumentu, notariusza, adwokata lub radcę prawnego.

2. Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1, mogą być poświadczone przez pracownika jednostki, przy której działają komisje egzaminacyjne, na podstawie przedstawionych oryginałów tych dokumentów.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia 2013 r. 3)


1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Mnistrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 567, 628 i 829.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (Dz. U. poz. 96), które zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz. U. poz. 567) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.