ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie ewidencji lądowisk

Na podstawie art. 93 ust. 9 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   tryb zgłaszania i wykreślania lądowisk z ewidencji lądowisk;

2)   wzór ewidencji lądowisk;

3)   zakres opinii niezbędnych do zgłoszenia lądowiska do ewidencji lądowisk.

§ 2. 1. Zgłaszający lądowisko składa wniosek o wpis lądowiska do ewidencji lądowisk, w postaci papierowej lub elektronicznej, co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem użytkowania lądowiska.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1)   imię i nazwisko lub nazwę podmiotu zgłaszającego lądowisko;

2)   dane zawarte w instrukcji operacyjnej lądowiska obejmujące:

a)   nazwę lądowiska,

b)   położenie lądowiska z określeniem gminy, powiatu, województwa,

c)   dane adresowe zgłaszającego lądowisko (imię i nazwisko lub nazwa podmiotu zgłaszającego lądowisko oraz osoby upoważnionej do jego reprezentowania, adres obejmujący nazwę województwa, powiatu, gminy, jednostki pomocniczej — jeżeli występuje, miejscowości o statusie miasta lub wsi, miejscowości stanowiącej część miasta lub wsi, ulicy lub placu, numer porządkowy, kod pocztowy), numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej,

d)   opis drogi dojazdowej do lądowiska i rodzaju nawierzchni drogi dojazdowej,

e)   odległość lądowiska od najbliższej miejscowości,

f)   opis przeznaczenia lądowiska,

g)   współrzędne geograficzne punktu odniesienia lądowiska wyrażone zgodnie z zasadami Światowego Systemu Geodezyjnego (World Geodetic System 1984) z dokładnością do 1/10 sekundy,

h) wzniesienie punktu odniesienia lądowiska nad poziom morza wyrażone w metrach,

i) informacje dotyczące powierzchni terenu lądowiska,

j) opis rodzaju nawierzchni lądowiska i ich parametrów zgodnie z tabelą określoną w karcie ewidencyjnej lądowiska, o której mowa w § 5 ust. 5,

k) dane dotyczące pomocy nawigacyjnych wraz z ich lokalizacją,

l) procedury wykonywania lotów z lądowiska oraz informacje o ograniczeniach dotyczących ich wykonywania,

m) określenie warunków korzystania z lądowiska,

n) opis istniejących przeszkód lotniczych,

o) opis oznakowania dziennego i nocnego przeszkód lotniczych, jeżeli występuje,

p) strefę lotów akrobacyjnych, jeżeli została wyznaczona,

q) plan lądowiska w postaci mapy w skali nie większej niż 1:5000 określający:

—  główne elementy infrastruktury lądowiska,

— urządzenia i wyposażenie lądowiska, w szczególności wskaźnik kierunku wiatru,

—  granice lądowiska,

r) plan ratowniczy lądowiska zawierający w szczególności:

— podstawowe dane o lądowisku, w tym dane techniczne lądowiska,

—  ogólną informację o statkach powietrznych najczęściej wykonujących starty i lądowania z lądowiska,

—  instrukcję alarmowania jednostek przewidzianych do udziału w działaniu ratowniczym, zakres czynności podejmowanych przez zgłaszającego lądowisko w przypadku zdarzenia lotniczego do momentu przybycia jednostek przewidzianych do udziału w działaniu ratowniczym,

—  opis zabezpieczenia ratowniczego i gaśniczego w trakcie wykonywania startów, lądowań, postoju oraz tankowania statków powietrznych,

—  opis terenu lądowiska, kierunków podejścia i wznoszenia, pól lądowań awaryjnych, usytuowania szpitali oraz innych mających znaczenie elementów dla skutecznego przeprowadzenia działań ratowniczych, w promieniu 1 km dla lądowiska dla śmigłowców lub 3 km dla lądowiska dla statków powietrznych innych niż śmigłowce, od punktu odniesienia lądowiska, opisanych na mapie w skali 1:25 000 lub większej,

—  informację o terminie aktualizacji planu ratowniczego lądowiska, dokonywanej nie rzadziej niż raz w roku,

s) mapę obszaru lądowiska w skali 1:25 000 lub większej, z oznaczoną granicą lądowiska oraz wskazującą istniejące przeszkody lotnicze w promieniu 3000 m od punktu odniesienia lądowiska,

t) podłużne oraz poprzeczne profile pól wznoszenia podejścia w skali pionowej 1:1000 i poziomej 1:500.

3. Zgłaszający lądowisko do wniosku, o którym mowa w ust. 1, powinien dołączyć:

1)   dokument potwierdzający zgodę posiadacza nieruchomości, na której znajduje się lądowisko, wraz z dokumentem poświadczającym tytuł prawny do nieruchomości;

2)   pozytywną opinię instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego w zakresie zarządzania ruchem lotniczym, w szczególności z uwzględnieniem planu organizacji ruchu lotniczego na lądowisku oraz w jego rejonie, wraz ze wskazaniem sposobów uniknięcia ewentualnych kolizji z pozostałymi uczestnikami ruchu lotniczego;

3)   pozytywną opinię właściwej miejscowo gminy (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) w zakresie:

a)   zgodności z ustaleniami polityki przestrzennej gminy, określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

b)   zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w przypadku, gdy obowiązuje on na terenie, na którym jest planowane lądowisko,

c)   możliwości wykorzystania terenu na cele lądowiska.

4. Jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 3, w oryginale posiadają postać papierową, mogą być dołączone do wniosku w postaci elektronicznej kopii dokumentu.

§ 3. 1. Wniosek o wykreślenie lądowiska z ewidencji lądowisk podmiot, o którym mowa w art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze, składa wraz z uzasadnieniem w postaci papierowej lub elektronicznej.

2. Wniosek o wykreślenie lądowiska z ewidencji lądowisk zawiera dane, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 lit. a-c.

3. O wykreśleniu lądowiska z ewidencji lądowisk Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego informuje podmioty wymienione w art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze.

§ 4. Ewidencja lądowisk jest prowadzona jako księga ewidencyjna.

§ 5. 1. Dane zawarte w księdze ewidencyjnej wprowadza się i wykreśla na podstawie wniosków, o których mowa w § 2 ust. 1 albo w § 3 ust. 1.

2. Księga ewidencyjna zapewnia możliwość wydruku zawartych w niej informacji.

3. Księga ewidencyjna składa się z kart ewidencyjnych.

4. Karta ewidencyjna zawiera informacje dotyczące:

1)   danych ogólnych lądowiska;

2)   danych technicznych lądowiska;

3)   podstawy wpisu do ewidencji;

4)   zmian w ewidencji;

5)   wykreślenia lądowiska z ewidencji.

5. Wzór układu danych zawartych w wydruku karty ewidencyjnej lądowiska określa załącznik do rozporządzenia.

6. Każdemu lądowisku nadawany jest numer ewidencyjny zgodny z numerem karty ewidencyjnej lądowiska w księdze ewidencyjnej.

§ 6. Wykaz lądowisk wpisanych do ewidencji lądowisk określający ich nazwę i położenie podlega ogłoszeniu i aktualizacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

§ 7. Dane zawarte w ewidencji lądowisk prowadzonej na podstawie dotychczasowych przepisów podlegają z urzędu przeniesieniu do ewidencji lądowisk, o której mowa w niniejszym rozporządzeniu.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia. 3)

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Mnistrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 134 i 628.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji lądowisk (Dz. U. Nr 118, poz. 1238), które na podstawie art. 18 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 1015) utraciło moc z dniem 19 marca 2013 r.