ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) I MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 2)

z dnia 5 sierpnia 2013 r.

w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich

Na podstawie art. 37b ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 i 1014) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa wymagany zakres planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, zwanych dalej „polskimi obszarami morskimi”, w części tekstowej i graficznej planu.

2. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie również do zmian planów lub ich części.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1)   plan — plan zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich lub ich części;

2)   materiały planistyczne — dokumenty i opracowania sporządzone na potrzeby planu, opracowania, analizy, prognozy, przyjęte studia i decyzje wydane przez właściwe organy dla przyległego terenu lądowego;

3)   dane źródłowe:

a)   informacje o danym obszarze mające wpływ na jego przyszłe przeznaczenie, dotyczące w szczególności istniejących tras żeglugowych, obszarów chronionej przyrody, miejsc poszukiwania, rozpoznawania złóż kopalin lub wydobywania kopalin, lokalizacji infrastruktury technicznej, wraków, składowania urobku, obszarów wojskowych, obszarów dziedzictwa kulturowego, żywych zasobów rybnych i aktywności rybackiej, turystyki, istniejącego i planowanego zagospodarowania przyległych do obszaru planu obszarów lądowych i morskich modeli ryzyka ekologicznego,

b)   mapy, dokumenty i opracowania dotyczące obszaru objętego planem sporządzone na podstawie odrębnych przepisów;

4)   współrzędne geodezyjne — współrzędne podawane w stopniach (°), minutach (') i sekundach (”), określone w geocentrycznym geodezyjnym układzie współrzędnych zgodnym z państwowym systemem odniesień przestrzennych;

5)   akwen — wydzieloną w planie część obszaru morskiego;

6)   przeznaczenie akwenu — wiodące i dopuszczalne sposoby użytkowania akwenu;

7) infrastruktura techniczna — kable, rurociągi, budowle hydrotechniczne oraz inne obiekty i urządzenia służące w szczególności:

a)   bezpieczeństwu żeglugi,

b)   poszukiwaniu, rozpoznawaniu złóż kopalin lub wydobywaniu i przesyłowi kopalin,

c)   pozyskiwaniu i przesyłowi energii.

§ 3. 1. W planie uwzględnia się cele i kierunki określone w strategiach rozwoju i programach, o których mowa w art. 9 i art. 15 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm. 3) ), cele i kierunki zrównoważonego rozwoju kraju, określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, cele, zasady i kierunki polityki przestrzennej województw, określone w planach zagospodarowania przestrzennego województw, inwestycje celu publicznego o znaczeniu krajowym, zawarte w programach zadań rządowych, o których mowa w art. 48 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm. 4) ), o ile dotyczą obszarów morskich objętych planem.

2. W planie uwzględnia się także, dotyczące obszaru morskiego objętego planem:

1)   ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego właściwych gmin nadmorskich;

2)   ustalenia studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego właściwych gmin nadmorskich;

3)   ustalenia planów ochrony parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842) oraz planów ochrony obszarów Natura 2000, a także innych form ochrony przyrody;

4)   ważne pozwolenia, o których mowa w art. 23, art. 23a i art. 26 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, zwanej dalej „ustawą”, oraz koncesje wydane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 oraz z 2013 r. poz. 21).

3. Do projektu planu należy sporządzić uzasadnienie obejmujące opis stanu istniejącego, charakterystykę uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego obszaru objętego planem i wskazanie podstawy do wydania decyzji planistycznej zawartej w ustaleniach planu. Uzasadnienie sporządza dyrektor urzędu morskiego właściwego dla obszaru objętego planem.

4. W planie stosuje się oznaczenia numeryczne akwenów stanowiące kolejny numer akwenu, unikalny w skali całego planu, oraz oznaczenia graficzne i literowe określające przeznaczenia akwenów, o których rozstrzyga plan.

5. W planie stosuje się typy obiektów przestrzennych określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

6. Podstawowe oznaczenia graficzne i literowe, określające przeznaczenie akwenów, stosowane na rysunku planu zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Część tekstowa planu zawiera w szczególności:

1)   opis położenia obiektów przestrzennych zobrazowanych w części graficznej planu;

2)   określenie przeznaczenia poszczególnych akwenów wraz z ich oznaczeniami, w szczególności na potrzeby:

a)   transportu morskiego,

b)   sportu, turystyki i rekreacji,

c)   hodowli i upraw morskich

d)   połowów rybackich,

e)   wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń,

f)   infrastruktury technicznej,

g)   zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego;

3)   ograniczenia i dopuszczenia w sposobie korzystania z obszarów morskich, w szczególności w zakresie badań naukowych, żeglugi, rybołówstwa, wznoszenia i wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji, urządzeń i infrastruktury technicznej, kąpieli oraz uprawiania sportów motorowodnych;

4)   rozmieszczenie:

a)   akwenów chronionych, w tym objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 651 i 742), ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm. 5) ), oraz form ochrony przyrody i ich otulin, wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

b)   inwestycji celu publicznego,

c)   obszarów występowania złóż kopalin udokumentowanych lub potwierdzonych wstępnymi badaniami i informacjami zamieszczonymi na mapach geologicznych,

d)   obszarów górniczych objętych koncesjami, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 4,

e)   granic stref zamkniętych dla żeglugi i rybołówstwa oraz, o ile to możliwe, opis ogłaszanych okresowo stref niebezpiecznych dla żeglugi i rybołówstwa, ustanawianych na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy,

f)   stałych obwodów ochronnych i obwodów ochronnych na czas określony, ustanowionych na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z późn. zm. 6) ).

§ 5. Część tekstową planu sporządza się przy zastosowaniu następujących standardów:

1)   ustalenia dotyczące przeznaczenia poszczególnych akwenów — określenie ich funkcji wiodącej oraz typu, a także symbol literowy i numer wyróżniający spośród innych akwenów;

2)   ustalenia dotyczące ograniczeń i dopuszczeń, o których mowa w § 4 pkt 3 — określenie nakazów i zakazów dotyczących stref zamkniętych, o których mowa w art. 3 ustawy;

3)   ustalenia dotyczące rozmieszczenia inwestycji — określenie granic akwenów przeznaczonych na te inwestycje opisanych za pomocą współrzędnych geodezyjnych;

4)   ustalenia dotyczące kierunków rozwoju transportu morskiego i infrastruktury technicznej — stosownie do potrzeb:

a)   określenie układu tras żeglugowych i infrastruktury technicznej wraz z ich parametrami,

b)   określenie warunków powiązań układu tras żeglugowych i infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym poza obszarem objętym planem;

5)   ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego — nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu akwenów, wynikające z:

a)   potrzeb ochrony środowiska, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm. 7) ) — stosownie do specyfiki i zakresu planu,

b)   obowiązujących ustaleń planów ochrony parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz planów ochrony obszarów Natura 2000, a także innych form ochrony przyrody występujących na obszarze morskim objętym planem;

6)   ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego — określenie obiektów i akwenów chronionych ustaleniami planu, w tym określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w zagospodarowaniu akwenów.

§ 6. 1. Część graficzną planu sporządza się z wykorzystaniem morskich map nawigacyjnych oraz map i baz danych pochodzących z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2. Część graficzną planu sporządza się w skali zapewniającej największą dokładność zobrazowania, w zależności od obszaru objętego planem, nie mniejszej jednak niż 1:200 000.

3. Użytym w planie współrzędnym geodezyjnym mogą być przypisane współrzędne określone w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych stosowanym na obszarach lądowych przyległych do granic planu.

§ 7. Część graficzna planu zawiera w szczególności:

1)   rysunek orientacyjny określający lokalizację obszaru morskiego objętego planem w stosunku do wybrzeża;

2)   określenie skali rysunku planu w formie liczbowej i liniowej;

3)   granice obszaru morskiego objętego planem;

4)   granice administracyjne, występujące na obszarze objętym planem, których przebieg zgromadzony jest w państwowym rejestrze granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju;

5)   obszary akwenów o określonym przeznaczeniu wraz z ich oznaczeniami i niezbędnym otoczeniem;

6)   linie zabudowy oraz oznaczenia elementów zagospodarowania przestrzennego, w tym budowli podwodnych i nadwodnych;

7)   granice i oznaczenia obiektów i stref chronionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm. 8) ), ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz form ochrony przyrody i ich otulin, wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

8)   granice i oznaczenia stref zamkniętych;

9)   oznaczenie obiektów i urządzeń infrastruktury żeglugowej;

10)  oznaczenie infrastruktury technicznej występującej na obszarze planu;

11)  oznaczenie obszarów górniczych oraz obszarów występowania udokumentowanych lub potwierdzonych wstępnymi badaniami złóż kopalin;

12)  oznaczenie części obszarów morskich i lądowych przyległych do obszaru planu.

§ 8. 1. Oznaczenia graficzne w rysunku planu należy stosować w sposób przejrzysty, zapewniający czytelność rysunku, w tym czytelność mapy, na której jest on sporządzony.

2. Na rysunku planu stosuje się nazewnictwo i oznaczenia umożliwiające jednoznaczne powiązanie rysunku planu z tekstem planu.

3. Na rysunku planu zamieszcza się legendę z objaśnieniem wszystkich użytych oznaczeń.

4. Dopuszcza się stosowanie na rysunku planu uzupełniających i mieszanych oznaczeń graficznych literowych lub numerycznych, w zależności od specyfiki i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia akwenów.

5. Przestrzenne dane źródłowe służące określeniu przeznaczenia akwenów, dostarczone przez inne ograny i instytucje, są obrazowane na rysunku planu w sposób określony przez organy i instytucje, które je dostarczyły.

6. W przypadku gdy szerokość obrysu obszaru w skali mapy jest mniejsza od 2 mm, na rysunku planu stosuje się symbole liniowe, a w przypadku gdy obrys obszaru w skali mapy jest mniejszy od 2x2 mm, obszar ten oznacza się symbolem punktowym.

§ 9. 1. Część graficzną planu sporządza się w formie cyfrowego opracowania kartograficznego.

2. Cyfrowe opracowanie kartograficzne zawiera w szczególności:

1)   dane, o których mowa w § 8 ust. 5, w formacie zdefiniowanym przez organy i instytucje, które je dostarczyły;

2)   dane przestrzenne dotyczące rozstrzygnięć planu, o których mowa w § 7 pkt 3 i 5.

3. Przy tworzeniu zbiorów danych przestrzennych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, stosuje się definicje stereotypów w standardzie ISO/TS 19103:2005 oraz typy obiektów przestrzennych zawarte w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 10. Materiały planistyczne oraz dane źródłowe wykorzystywane na potrzeby planu powinny być aktualne w dniu przystąpienia do sporządzania planu.

§ 11. Przebieg prac planistycznych dokumentuje się w sposób trwały, w formie uporządkowanego zbioru dokumentów powstałych w trakcie sporządzania planu, zawierającego w szczególności:

1)   materiały planistyczne wraz z danymi źródłowymi użytymi do sporządzenia planu;

2)   uzgodnienia projektu planu wraz z otrzymanymi od właściwych organów administracji opiniami i stanowiskami;

3)   udokumentowanie wymaganych postępowań i udziału społeczeństwa wynikających z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm. 9) );

4)   projekt planu sporządzony przez dyrektora właściwego dla obszaru objętego planem urzędu morskiego;

5)   zbiory danych przestrzennych, o których mowa w § 9 ust. 3.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 sierpnia 2013 r. (poz. 1051)

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2)    Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Mnistrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 248, poz. 1487).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644, z 2012 r. poz. 1237 oraz z 2013 r. poz. 714.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405.

5)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871.

6)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 807, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 92, poz. 753 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 168 i Nr 106, poz. 622.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060 i Nr 224, poz. 1341, z 2012 r. poz. 460, 951,1342 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21, 139, 165 i 888.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21 i 165.

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 340, Nr 84, poz. 700 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 145, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 143, poz. 963 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 32, poz. 159,Nr 122, poz. 695,Nr 132, poz. 766,Nr 135, poz. 789,Nr 152, poz. 897,Nr 163, poz. 981,Nr 170, poz. 1015 iNr 178, poz. 1060, z 2012 r. poz. 460,472, 908, 951 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 21 i 165.