ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin

Na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin (Dz. U. Nr 153, poz. 1774 oraz z 2005 r. Nr 116, poz. 978 i Nr 147, poz. 1230) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) tabela 4 otrzymuje brzmienie:

„Tabela 4


Złoża metanu z węgla kamiennego — jako kopalina towarzysząca
Lp. Parametr Jednostka Wartość brzeżna
1 Minimalna głębokość dokumentowania m do głębokości udokumentowania kopaliny głównej
2 Minimalne zasoby bilansowe mln m3

60 (<60)*

3 Minimalna metanonośność m3/t c.s.w

4,5 (>2,5)*

4 Minimalna średnia metanonośność wydzielonej części złoża m3/t c.s.w większa od resztkowej
5 Minimalna miąższość pokładu węgla kamiennego m 0,1

2) tabela 15 otrzymuje brzmienie:

„Tabela 15


Złoża rud cynku i ołowiu w formie siarczkowej
Lp. Parametr Jednostka Wartość brzeżna
1 Minimalna zawartość cynku i ołowiu (Zn+Pb) w formie siarczkowej w próbce konturującej złoże, niezależnie od stopnia utlenienia rudy % 2
2 Minimalna średnia ważona zawartość cynku i ołowiu (Zn+Pb) w formie siarczkowej w profilu złoża wraz z przerostami % 2
3 Minimalna zasobność interwału złożowego m% 5
4 Maksymalna głębokość spągu złoża m 500

3) po tabeli 15 dodaje się tabelę 15a w brzmieniu:

„Tabela 15a


Złoża rud cynku w formie tlenkowej
Lp. Parametr Jednostka Wartość brzeżna
1 Minimalna zawartość cynku (Zn) w próbce konturującej złoże % 5
2 Minimalna średnia ważona zawartość cynku (Zn) w profilu złoża wraz z przerostami % 5
3 Minimalna zasobność interwatu złożowego m% 10
4 Maksymalna głębokość spągu złoża m 500

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834.