ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1–4 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwanej dalej „ustawą”, zatrudnionym w podmiotach:

1) utworzonych przez ministra właściwego do spraw środowiska;

2) nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw środowiska;

3) utworzonych przez kierowników jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw środowiska.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) podmiot — jednostkę organizacyjną wymienioną w art. 1 pkt 2, 9 i 12 ustawy;

2) uprawniony — osobę, o której mowa w § 1;

3) rok obrotowy — rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm. 3) ) poprzedzający rok, w którym przyznaje się nagrodę roczną.

§ 3. 1. Nagroda roczna może być przyznana, jeżeli podmiot:

1) poprawił wyniki finansowe (wzrost zysku netto, zmniejszenie straty netto, zwiększenie rentowności obrotu netto, obniżenie poziomu kosztów działalności podmiotu, poprawa płynności finansowej);

2) efektywnie realizował planowe zadania;

3) terminowo realizował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym;

4) uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy lub złożył w terminie określonym w przepisach o sprawozdawczości budżetowej prawidłowo sporządzone sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok obrotowy.

2. Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, który pełnił swoją funkcję (zajmował stanowisko) przez cały rok obrotowy i w tym okresie rażąco nie naruszył swoich obowiązków pracowniczych, nie rozwiązano z nim umowy o pracę z jego winy lub nie odwołano go z funkcji lub ze stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

§ 4. 1. Organem właściwym do przyznania nagrody rocznej dla kierowników podmiotów jest minister właściwy do spraw środowiska.

2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 5. Nagroda roczna w 2011 r. może zostać przyznana po dokonaniu przez właściwy organ oceny wyników działalności uprawnionego za rok obrotowy, który rozpoczął się w 2010 r., chyba że nagroda za ten okres została wypłacona uprawnionemu na dotychczasowych zasadach.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 60, poz. 535 i Nr 180, poz. 1759, z 2004 r. Nr 116, poz. 1207, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 143, Nr 96, poz. 620 i Nr 238, poz. 1578.

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 585.