ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie stawek opłat produktowych

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe stawki opłat produktowych dla poszczególnych opakowań, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. Określa się szczegółowe stawki opłat produktowych dla poszczególnych produktów, stanowiące załączniki nr 2 i 3 do rozporządzenia.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2003 r. w sprawie stawek opłat produktowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1768).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2005 r. (poz. 1325)

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 291.