ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie wykazu, obszarów i mapy regionów pochodzenia leśnego materiału podstawowego

Na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym (Dz. U. Nr 73, poz. 761, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wykaz oraz obszary regionów pochodzenia leśnego materiału podstawowego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Mapa regionów pochodzenia leśnego materiału podstawowego w Polsce stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej 3) .

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 marca 2004 r.

1)    Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.

3)    Rzeczpospolita Polska uzyskała członkostwo w Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r.

4)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu, obszarów i mapy regionów pochodzenia leśnego materiału podstawowego (Dz. U. poz. 614), które weszło w życie z dniem 15 czerwca 2012 r.