ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych 2)

Na podstawie art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, w tym:

1) sposób klasyfikacji:

a) elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych, w oparciu o wchodzące w ich skład wskaźniki jakości, dla poszczególnych kategorii jednolitych części wód, uwzględniający różne typy wód powierzchniowych,

b) stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w ciekach naturalnych, jeziorach lub innych zbiornikach naturalnych, wodach przejściowych oraz wodach przybrzeżnych, uwzględniający klasyfikację elementów, o których mowa w lit. a,

c) potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych sztucznych i silnie zmienionych, uwzględniający klasyfikację elementów, o których mowa w lit. a,

d) stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych i środowiskowe normy jakości dla substancji priorytetowych 4) oraz dla innych zanieczyszczeń służące klasyfikacji tego stanu;

2) sposób interpretacji wyników badań wskaźników jakości, o których mowa w pkt 1 lit. a;

3) sposób oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych;

4) sposób prezentacji wyników klasyfikacji:

a) stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych, o którym mowa w pkt 1 lit. b,

b) potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych, o którym mowa w pkt 1 lit. c,

c) stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych;

5) częstotliwość dokonywania:

a) klasyfikacji poszczególnych elementów, o których mowa w pkt 1 lit. a,

b) klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych.

§ 2. 1. Elementy fizykochemiczne, biologiczne i hydromorfologiczne klasyfikuje się na podstawie kryteriów wyrażonych jako wartości graniczne wskaźników jakości wód, z uwzględnieniem typów wód powierzchniowych.

2.  Wartości graniczne wskaźników jakości wód, o których mowa w ust. 1, odnoszące się do jednolitych części wód powierzchniowych w ciekach naturalnych, takich jak struga, strumień, potok, kanał oraz rzeka, niewyznaczonych jako jednolite części wód sztuczne lub silnie zmienione, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3.  Wartości graniczne wskaźników jakości wód, o których mowa w ust. 1, odnoszące się do jednolitych części wód powierzchniowych, takich jak jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny, w tym jezior lub innych zbiorników naturalnych wyznaczonych jako jednolite części wód silnie zmienione, oraz sztuczny zbiornik wodny, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

4.  Wartości graniczne wskaźników jakości wód, o których mowa w ust. 1, odnoszące się do jednolitych części wód powierzchniowych, takich jak wody przejściowe, w tym wyznaczonych jako jednolite części wód silnie zmienione, są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

5.  Wartości graniczne wskaźników jakości wód, o których mowa w ust. 1, odnoszące się do jednolitych części wód powierzchniowych, takich jak wody przybrzeżne, w tym wyznaczonych jako jednolite części wód silnie zmienione, są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

6.  Wartości graniczne wskaźników jakości wód, o których mowa w ust. 1, odnoszące się do jednolitych części wód powierzchniowych, takich jak kanał, struga, strumień, potok oraz rzeka, wyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione, są określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

7.  Wartości graniczne wskaźników jakości wód, o których mowa w ust. 1, z grupy substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne), odnoszące się do jednolitych części wód powierzchniowych wszystkich kategorii, są określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych w ciekach naturalnych, jeziorach lub innych zbiornikach naturalnych, wodach przejściowych oraz wodach przybrzeżnych klasyfikuje się na podstawie wyników klasyfikacji elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych.

2. Sposób klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych, o których mowa w ust. 1, oraz sposób interpretacji wyników badań wskaźników jakości wód wchodzących w skład elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Potencjał ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych sztucznych i silnie zmienionych klasyfikuje się na podstawie wyników klasyfikacji elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych.

2. Sposób klasyfikacji potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych sztucznych i silnie zmienionych, o którym mowa w ust. 1, oraz sposób interpretacji wyników badań wskaźników jakości wód wchodzących w skład elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Stan chemiczny jednolitych części wód powierzchniowych klasyfikuje się na podstawie wyników badań obecności substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń.

2.  Środowiskowe normy jakości dla substancji priorytetowych oraz dla innych zanieczyszczeń, o których mowa w ust. 1, rozumiane jako stężenie określonego zanieczyszczenia lub grupy zanieczyszczeń w wodzie, osadach wodnych lub w faunie i florze wodnej, które nie powinno być przekroczone z uwagi na ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska, są określone w załączniku nr 9 do rozporządzenia.

3. Sposób klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Stan jednolitych części wód powierzchniowych ocenia się, uwzględniając wyniki klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych i wyniki klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych.

2. Stan jednolitych części wód powierzchniowych sztucznych i silnie zmienionych ocenia się, uwzględniając wyniki klasyfikacji potencjału ekologicznego i wyniki klasyfikacji stanu chemicznego tych jednolitych części wód.

3. Sposób oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych, o których mowa w ust. 1 i 2, jest określony w załączniku nr 11 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Wyniki klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych przedstawia się na mapie, z wykorzystaniem kolorów.

2. Sposób prezentacji wyników klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych jest określony w załączniku nr 12 do rozporządzenia.

§ 8. Klasyfikacji poszczególnych elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych dokonuje się z następującą częstotliwością:

1) corocznie, najpóźniej do końca I kwartału po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym wykonywane były badania — w przypadku jednolitych części wód wszystkich kategorii z wyjątkiem jezior lub innych naturalnych zbiorników wodnych oraz sztucznych zbiorników wodnych;

2) corocznie, najpóźniej do końca piątego miesiąca po zakończeniu cyklu, w którym wykonywane były badania — w przypadku jednolitych części wód takich jak jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny oraz sztuczny zbiornik wodny.

§ 9. Klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych dokonuje się corocznie:

1) najpóźniej do końca I półrocza po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym wykonywane były badania — w przypadku jednolitych części wód powierzchniowych objętych monitoringiem diagnostycznym w roku, którego dotyczy ocena;

2) najpóźniej do końca I półrocza po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym wykonywane były badania — w przypadku jednolitych części wód powierzchniowych zagrożonych niespełnieniem celów środowiskowych objętych monitoringiem operacyjnym w roku, którego dotyczy ocena, odpowiednio do zrealizowanego programu badań;

3) najpóźniej do końca czwartego miesiąca po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym wykonywane były badania — w przypadku wykonywania klasyfikacji w punktach pomiarowo-kontrolnych.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 5)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. (poz. 1545)

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2)  Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne; rozdz. 15, t. 5, str. 275), dyrektywy 2008/105/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniającej dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 348 z 24.12.2008, str. 84) oraz dyrektywy Komisji 2009/90/WE z dnia 31 lipca 2009 r. ustanawiającej, na mocy dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, specyfikacje techniczne w zakresie analizy i monitorowania stanu chemicznego wód (Dz. Urz. UE L 201 z 01.08.2009, str. 36).

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 i Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 44, poz. 253, Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 204, poz. 1195.

4) Substancje priorytetowe w dziedzinie polityki wodnej są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 38d ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 162, poz. 1008), które na podstawie art. 24 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo wodne (Dz. U. Nr 32, poz. 159) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.