ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie dziennika gospodarowania wodą

Na podstawie art. 64 ust. 2d ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób prowadzenia i wzór dziennika gospodarowania wodą.

§ 2. Dziennik gospodarowania wodą prowadzi się w sposób odzwierciedlający stan rzeczywisty w zakresie gospodarowania wodą, dokonując w nim wpisu:

1) za każdym razem po włączeniu, zamknięciu lub zmianie odpływu przez budowlę upustową;

2) w normalnych warunkach użytkowania oraz podczas zjawiska suszy w zbiorniku codziennie o godzinie 600 uniwersalnego czasu koordynowanego — Universal Time Co-ordinated (UTC);

3) w warunkach użytkowania w okresie powodzi co 3 godziny, począwszy od godziny 600 UTC.

§ 3. Wzór dziennika gospodarowania wodą jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 i Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 44, poz. 253, Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 204, poz. 1195.