ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać projekty zagospodarowania złóż

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać projekty zagospodarowania złóż (Dz. U. Nr 128, poz. 1075) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przy sporządzaniu map do projektu zagospodarowania złoża kopaliny stosuje się oznaczenia i symbole dotyczące map górniczych, zgodnie z normami: PN-G-09000-3: 2002, PN-G-09001: 2003, PN-G--09003: 2003, PN-G-09004: 2005, PN-G-09005: 2004, PN-G-09007: 2004, PN-78/G-09010, PN-73/G--09016, PN-75/G-09020 i PN-75/G-09021.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899).