ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie kryteriów podziału środków na dotacje celowe na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych

Na podstawie art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666 oraz z 2011 r. Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016 i Nr 178, poz. 1060) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa kryteria podziału środków na dotacje celowe na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych.

§ 2. 1. Kryteriami podziału środków na dotacje celowe na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych są:

1) masa zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych w kg w danym województwie;

2) liczba ludności w danym województwie.

2. Iloraz kryteriów, o których mowa w ust. 1, pomnożony przez 1000, stanowi wskaźnik zbierania danego województwa.

3. Masę zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych w danym województwie ustala się na podstawie danych zawartych w rocznym raporcie o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami, o którym mowa w art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, dotyczącym roku poprzedzającego rok opracowania budżetu państwa na kolejny rok.

4. Liczbę ludności w danym województwie ustala się na podstawie danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok opracowania budżetu państwa na kolejny rok.

5. W zależności od uzyskanych wartości wskaźników zbierania, województwa uszeregowuje się w kolejności od tego, w którym wskaźnik zbierania był najniższy, do tego, w którym wskaźnik zbierania był najwyższy.

6. Każdemu województwu, w zależności od jego uszeregowania dokonanego zgodnie z ust. 5, przekazuje się odpowiedni procent środków na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych, określony w załączniku do rozporządzenia.

7. W przypadku uzyskania w kilku województwach wskaźnika zbierania o takiej samej wartości województwa te szereguje się malejąco według liczby ludności w danym województwie.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).