ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia aukcji uprawnień do emisji 2)

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób przeprowadzenia aukcji uprawnień do emisji, zwanej dalej „aukcją”, w tym:

1)  sposób ustalania liczby sesji aukcji;

2)  wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji uczestników aukcji;

3)  sposób określenia ceny minimalnej uprawnienia do emisji;

4)  sposób wyznaczania ceny rozliczeniowej aukcji.

§ 2. Liczbę sesji aukcji ustala się w następujący sposób:

1)  w przypadku gdy w rezerwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych przeznaczonych do sprzedaży w drodze aukcji jest nie więcej niż 1 000 000 uprawnień do emisji na dzień 1 stycznia 2013 r., przeprowadza się jedną sesję aukcji;

2)  w przypadku gdy w rezerwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych przeznaczonych do sprzedaży w drodze aukcji jest więcej niż 1 000 000 uprawnień do emisji na dzień 1 stycznia 2013 r., liczba sesji aukcji stanowi iloraz liczby uprawnień do emisji przeznaczonych do sprzedaży i liczby 1 000 000, po zaokrągleniu w górę do liczby całkowitej, przy czym podczas jednej sesji aukcji nie może zostać przeznaczonych do sprzedaży więcej niż 1 000 000 uprawnień do emisji.

§ 3. Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm. 3) ), zwany dalej „Krajowym ośrodkiem”, w terminie 21 dni od dnia zakończenia rundy sesji aukcji może przeprowadzić dodatkową rundę sesji aukcji, informując jednocześnie na swojej stronie internetowej o terminie przeprowadzenia tej rundy.

§ 4. 1. Rejestracji podmiotów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, biorących udział w aukcji, zwanych dalej „uczestnikami aukcji”, dokonuje Krajowy ośrodek na podstawie wniosku złożonego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

2. Uczestnik aukcji składa jeden wniosek o rejestrację.

3. Wniosek o rejestrację składa się nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem każdej rundy sesji aukcji.

4. Rejestracja uczestnika aukcji następuje najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem rundy sesji aukcji.

5. Wniosek o rejestrację zawiera:

1)  nazwę, a w przypadku osób fizycznych — imię i nazwisko;

2)  PESEL, NIP lub inny numer identyfikacji podatkowej nadawany przez państwa członkowskie Unii Europejskiej lub państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

3)  adres siedziby, a w przypadku osób fizycznych — adres zamieszkania;

4)  numer telefonu;

5)  adres poczty elektronicznej;

6)  identyfikator rachunku posiadania w rejestrze Unii, określony w przepisach rozporządzenia Komisji (UE) nr 1193/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. ustanawiającego rejestr Unii na okres rozliczeniowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2013 r. oraz na kolejne okresy rozliczeniowe w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzją nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniającego rozporządzenia Komisji (WE) nr 2216/2004 i (UE) nr 920/2010 (Dz. Urz. UE L 315 z 29.11.2011, str. 1);

7)  jeden numer rachunku bankowego, z którego dokonywane będą operacje pieniężne oraz na który ma być dokonywany zwrot wadium, w przypadku jego wniesienia w pieniądzu;

8)  informację o sposobie zwrotu wadium wniesionego w formie innej niż w pieniądzu.

6. Na podstawie wniosku o rejestrację przyznaje się uczestnikowi aukcji login oraz hasło dostępu do internetowej platformy aukcyjnej.

7. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie innej niż polska, jest ono przeliczane na złote polskie według średniego kursu tej waluty ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień wniesienia wadium.

§ 5. 1. Cenę minimalną uprawnienia do emisji stanowi średnia cena uprawnień do emisji publikowana przez Point Carbon na podstawie cen podawanych przez brokerów z rynku pozagiełdowego OTC oraz giełd ICE/ECX, EEX oraz Nordpool na rynku wtórnym spot w ostatnim dniu, w którym realizowany był obrót uprawnieniami do emisji, poprzedzającym dzień otwarcia rundy sesji aukcji, pomniejszona o 25% wartości tej ceny.

2. Jeżeli dane o średniej cenie uprawnień do emisji publikowanej przez Point Carbon, o której mowa w ust. 1, są niedostępne z przyczyn technicznych o charakterze obiektywnym przez więcej niż 5 dni roboczych poprzedzających dzień otwarcia rundy sesji aukcji, do obliczenia ceny minimalnej przyjmuje się cenę zamknięcia notowań uprawnień do emisji na giełdzie EEX w ostatnim dniu poprzedzającym dzień otwarcia rundy sesji aukcji, w którym realizowany był obrót uprawnieniami do emisji na tej giełdzie.

3. Średnią cenę uprawnień do emisji ustaloną w euro zgodnie z ust. 1 przelicza się na złote polskie według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu poprzedzającym rozpoczęcie rundy sesji aukcji.

§ 6. 1. Cenę rozliczeniową aukcji wyznacza się po zamknięciu rundy sesji aukcji, z dokładnością do 0,01 zł, w oparciu o złożone oferty, przy czym przed przystąpieniem do określenia ceny rozliczeniowej odrzuca się oferty złożone z ceną niższą niż cena minimalna.

2. Jeżeli suma uprawnień do emisji, na które opiewają złożone przez uczestników danej rundy sesji aukcji oferty kupna, jest:

1)  wyższa od liczby uprawnień do emisji przeznaczonych do sprzedaży w danej rundzie sesji aukcji — cenę rozliczeniową stanowi najniższa cena z ofert, przy której suma uprawnień do emisji, na które opiewają oferty po tej cenie lub po cenach wyższych, jest niższa lub równa sumie uprawnień do emisji przeznaczonych do sprzedaży w danej rundzie sesji aukcji;

2)  niższa od liczby uprawnień do emisji przeznaczonych do sprzedaży w danej rundzie sesji aukcji — cenę rozliczeniową

3. Cena rozliczeniowa aukcji nie może być niższa niż cena minimalna.

§ 7. 1. Jeżeli suma uprawnień zawartych w ofertach z ceną równą cenie rozliczeniowej aukcji przewyższa liczbę uprawnień do emisji przeznaczonych do sprzedaży w danej rundzie sesji aukcji, dokonuje się podziału uprawnień do emisji pomiędzy uczestników aukcji, którzy złożyli oferty z ceną równą cenie rozliczeniowej, proporcjonalnie do liczby uprawnień do emisji zawartych w poszczególnych ofertach.

2. Liczbę uprawnień do emisji przyznanych oferentowi w sposób określony w ust. 1 ustala się przez zaokrąglenie w dół do pełnego uprawnienia do emisji.

3. Jeżeli w wyniku stosowania zaokrągleń, o których mowa w ust. 2, pozostaną nieprzydzielone uprawnienia do emisji, przydziela się je tym oferentom, którzy złożyli oferty z kolejną największą liczbą uprawnień do emisji, przez dodanie po jednym uprawnieniu do emisji każdemu oferentowi, aż do wyczerpania liczby uprawnień do emisji przeznaczonych do przydziału.

4. W przypadku ofert kupna o tym samym wolumenie uprawnienia do emisji są przydzielane tym oferentom, którzy wcześniej złożyli oferty.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2003, str. 32, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 631).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 249, poz. 1657, z 2011 r. Nr 122, poz. 695, z 2012 r. poz. 460 i 951 oraz z 2013 r. poz. 139.