ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania numeru rejestrowego

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Numer rejestrowy składa się z:

1) litery E;

2) liczby składającej się z 7 cyfr arabskich stanowiącej kolejny numer w rejestrze;

3) litery:

a) W — w przypadku wprowadzającego sprzęt,

b) S — w przypadku organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

c) Z —w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie zbierania,

d) P — w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie przetwarzania,

e) R — w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie recyklingu,

f) X — w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku.

2. W przypadku gdy przedsiębiorca prowadzi jednocześnie działalność związaną z wprowadzaniem do obrotu baterii lub akumulatorów lub prowadzi działalność związaną z przetwarzaniem baterii lub akumulatorów, w numerze rejestrowym dodaje się także litery:

1) BW — w przypadku wprowadzającego do obrotu baterie lub akumulatory;

2) BP —w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;

3) BWP — w przypadku wprowadzającego baterie lub akumulatory i prowadzącego działalność w zakresie przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.

3. W przypadku gdy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w więcej niż jednym zakresie, to w numerze rejestrowym dodaje się odpowiednio kolejną literę oznaczającą prowadzoną działalność zgodnie z ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2.

4. W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę w jednym z zakresów w numerze rejestrowym skreśla się odpowiednią literę oznaczającą prowadzoną działalność.

§ 2. 1. Przedsiębiorcy, którym nadano numer rejestrowy przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosują dotychczasowy numer rejestrowy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie recyklingu oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku, którym nadano numer rejestrowy przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, w terminie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia nadaje się numer rejestrowy zgodny z rozporządzeniem.

3. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie recyklingu oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku, którym nadano numer rejestrowy przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosują go do dnia nadania numeru rejestrowego zgodnego z rozporządzeniem.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania numeru rejestrowego (Dz. U. Nr 6, poz. 39).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2009 r.


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).