ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie rodzajów odpadów niebezpiecznych dopuszczonych do przywozu z zagranicy

Na podstawie art. 65 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa rodzaje odpadów niebezpiecznych dopuszczonych do przywozu z zagranicy, okres, przez jaki odpady te mogą być przywożone, oraz ich ilości.

§ 2. Do przywozu z zagranicy dopuszcza się:

1) zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej (kod 10 04 02) – w ilości 5 000 Mg;

2) mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych (kod 13 02 05) – w ilości 29 000 Mg;

3) baterie i akumulatory ołowiowe (kod 16 06 01) – w ilości 100 000 Mg.

§ 3. Odpady wymienione w § 2 mogą być przywożone z zagranicy w okresie od dnia wejścia w życie rozporządzenia do dnia 30 kwietnia 2004 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78.