ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling

Na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzór dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling oraz szczegółowe zasady wystawiania tych dokumentów.

§ 2. 1. Wzór dokumentu potwierdzającego odzysk określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór dokumentu potwierdzającego recykling określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Egzemplarze dokumentu potwierdzającego odrębnie odzysk są przeznaczone dla:

1) przedsiębiorcy lub organizacji odzysku przekazujących odpad do odzysku – egzemplarz oznaczony symbolem literowym A,

2) prowadzącego odzysk – egzemplarz oznaczony symbolem literowym B,

3) wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska – egzemplarz oznaczony symbolem literowym C.

§ 4. Egzemplarze dokumentu potwierdzającego odrębnie recykling są przeznaczone dla:

1) przedsiębiorcy lub organizacji odzysku przekazujących odpad do recyklingu – egzemplarz oznaczony symbolem literowym A,

2) prowadzącego recykling – egzemplarz oznaczony symbolem literowym B,

3) wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska – egzemplarz oznaczony symbolem literowym C.

§ 5. Dokument potwierdzający odrębnie odzysk i odrębnie recykling jest wystawiany:

1) każdorazowo przy przyjmowaniu odpadów do odzysku lub recyklingu lub

2) zbiorczo dla danego rodzaju odpadu za poszczególne kwartały w danym roku sprawozdawczym.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 31 marca 2005 r. (poz. 510)

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 291.