ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań

Na podstawie art. 7 ust. 2 i art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 97 i Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzory formularzy służących do składania rocznych sprawozdań:

1) przez producenta opakowań o masie wytworzonych opakowań oraz o przestrzeganiu ograniczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, zwanej dalej „ustawą”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) przez importera lub dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań o masie przywiezionych z zagranicy opakowań oraz o przestrzeganiu ograniczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) przez eksportera lub dokonującego wewnątrz-wspólnotowej dostawy opakowań oraz przez eksportera lub dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach o masie wywiezionych za granicę opakowań, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004 r. (poz. 30)

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).