ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie raportów wojewódzkich dotyczących gospodarki opakowaniami

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 97 i Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady składania raportów wojewódzkich dotyczących gospodarki opakowaniami oraz wzór formularza raportu wojewódzkiego dotyczącego gospodarki opakowaniami, zwanego dalej „raportem wojewódzkim”.

§ 2. 1. Raport wojewódzki jest składany w formie elektronicznej z wykorzystaniem wojewódzkiej bazy danych dotyczącej gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zwanej dalej „bazą danych”.

2. W przypadku niefunkcjonowania bazy danych raport wojewódzki powinien zostać złożony w formie pisemnej wraz z wyjaśnieniem zaistniałej sytuacji, natomiast w formie, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie po uruchomieniu bazy danych.

3. W przypadku konieczności wprowadzenia korekty danych w bazie danych należy niezwłocznie sporządzić poprawiony raport wojewódzki i złożyć go w formie, o której mowa w ust. 1.

§ 3. Wzór formularza raportu wojewódzkiego określa załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004 r. (poz. 29)

WZÓR

FORMULARZ RAPORTU WOJEWÓDZKIEGO DOTYCZĄCEGO GOSPODARKI OPAKOWANIAMI

(PDF)1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).