ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 września 2005 r. w sprawie rodzajów instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji na lata 2005—2007 2)

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaje instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji;

2) wartości progowe odniesione do zdolności produkcyjnych instalacji objętych systemem;

3) długość okresu rozliczeniowego;

4) substancje objęte wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji;

5) współczynnik ocieplenia wykorzystywany do obliczania ekwiwalentu.

§ 2. Rodzaje instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji oraz wartości progowe odniesione do zdolności produkcyjnych tych instalacji są określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. Długość okresu rozliczeniowego dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji wynosi 3 lata i obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

§ 4. W okresie rozliczeniowym, o którym mowa w § 3, wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji jest objęty dwutlenek węgla (CO2).

§ 5. Współczynnik ocieplenia dla dwutlenku węgla (CO2) służy do porównania wielkości udziału różnych gazów w globalnym ociepleniu i wyraża wielkość wpływu cząsteczki danego gazu na pochłanianie promieniowania długofalowego Ziemi w stosunku do pochłaniania tego promieniowania przez cząsteczkę dwutlenku węgla (CO2) i wynosi 1.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

2) Rozporządzenie transponuje załącznik I do dyrektywy 2003/87/WE ustanawiającej system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w ramach Wspólnoty i zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 25.10.2003, str. 32; Dz. Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 631).