ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 września 2004 r. w sprawie określenia wzoru rejestru zgłoszeń, decyzji i wniosków o wydanie zezwoleń w zakresie międzynarodowego obrotu odpadami oraz sposobu jego udostępniania

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o międzynarodowym obrocie odpadami (Dz. U. Nr 191, poz.1956) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór rejestru zgłoszeń, decyzji i wniosków o wydanie zezwoleń w zakresie międzynarodowego obrotu odpadami, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rejestr, o którym mowa w § 1, udostępnia się przez umieszczenie zawartych w nim informacji na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 października 2004 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 września 2004 r. (poz. 2190)

WZÓR

REJESTRU ZGŁOSZEŃ, DECYZJI I WNIOSKÓW O WYDANIE ZEZWOLEŃ W ZAKRESIE MIĘDZYNARODOWEGO OBROTU ODPADAMI

(PDF)1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).