ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 września 2004 r. w sprawie określenia wzoru listu przewozowego stosowanego w międzynarodowym obrocie odpadami

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o międzynarodowym obrocie odpadami (Dz. U. Nr 191, poz. 1956) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór listu przewozowego stosowanego w międzynarodowym obrocie odpadami, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. W przypadku wysyłki odpadów z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Główny Inspektor Ochrony Środowiska, wystawiając list przewozowy stosowany w międzynarodowym obrocie odpadami, wpisuje w polu nr 3 numer zgłoszenia wysyłki odpadów, składający się z kodu kraju wysyłającego – PL oraz sześciocyfrowej liczby.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 października 2004 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 września 2004 r. (poz. 2189)

WZÓR

LISTU PRZEWOZOWEGO STOSOWANEGO W MIĘDZYNARODOWYM OBROCIE ODPADAMI

TRANSGRANICZNE PRZEMIESZCZANIE ODPADÓW

(PDF)1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).