ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur

Na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zasady i sposób organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur.

§ 2. 1. Organizację wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska, zwanego dalej „wojewódzkim inspektoratem”, stanowią następujące komórki organizacyjne:

1) wydział inspekcji;

2) wydział monitoringu środowiska.

2. Organizację wojewódzkiego inspektoratu mogą stanowić następujące komórki organizacyjne:

1) laboratoria;

2) wydziały lub samodzielne stanowiska pracy do spraw:

a) administracyjno-technicznych,

b) budżetu, finansów i egzekucji należności pieniężnych,

c) informatycznych,

d) kadr i szkolenia,

e) organizacji,

f) prawnych,

g) przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

h) współpracy międzynarodowej,

i) zamówień publicznych;

3) delegatury.

3. Jeżeli nie ma możliwości lokalowych do utworzenia laboratorium wojewódzkiego inspektoratu w jego siedzibie, laboratorium wojewódzkiego inspektoratu można utworzyć w siedzibie delegatury.

4. Jeżeli na obszarze działania wojewódzkiego inspektoratu nie ma delegatury albo jest jedna delegatura, wydziały lub samodzielne stanowiska pracy, o których mowa w ust. 2 pkt 2, można łączyć.

5. Jeżeli na obszarze działania wojewódzkiego inspektoratu jest więcej niż jedna delegatura, tworzy się wydziały, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a i b.

6. Samodzielne stanowiska pracy, o których mowa:

1) w ust. 2 pkt 2 lit. c, f i h, można włączyć do wydziału inspekcji lub wydziału monitoringu środowiska;

2) w ust. 2 pkt 2 lit. d, e, g, i, można włączyć do wydziału administracyjno-technicznego.

7. W wojewódzkim inspektoracie mogą być tworzone inne niż wymienione w ust. 2 pkt 2 samodzielne stanowiska pracy, jeżeli przepisy odrębne tak stanowią.

§ 3. 1. W skład delegatury wchodzi dział inspekcji.

2. W skład delegatury mogą wchodzić:

1) dział monitoringu środowiska;

2) laboratorium;

3) samodzielne stanowiska pracy do spraw administracyjno-technicznych, informatycznych i prawnych.

3. Jeżeli w delegaturze funkcjonuje już laboratorium, o którym mowa w § 1 ust. 3, wykonuje ono również zadania na potrzeby delegatury.

4. Samodzielne stanowiska pracy do spraw informatycznych oraz prawnych w delegaturze mogą być włączone do działu inspekcji lub działu monitoringu środowiska.

§ 4. Uwzględniając zakres wykonywanych zadań przez laboratoria wojewódzkich inspektoratów i ich delegatur, uzasadniony jest podział na pracownie do spraw:

1) analiz manualnych;

2) analiz instrumentalnych;

3) analiz mikrobiologicznych;

4) analiz hydrobiologicznych;

5) pomiarów terenowych i poboru prób;

6) obsługi sieci pomiarowej monitoringu powietrza.

§ 5. Regulaminy organizacyjne określające organizację wojewódzkich inspektoratów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych należy dostosować do przepisów niniejszego rozporządzenia w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)


1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587 i Nr 124, poz. 859, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 79, poz. 666 i Nr 130, poz. 1070, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 239, poz. 1592 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322 i Nr 122, poz. 695.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów oraz ich delegatur (Dz. U. z 1999 r. Nr 3, poz. 21 oraz z 2007 r. Nr 81, poz. 551), które na podstawie ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy o działach administracji rządowej (Dz. U. Nr 239, poz. 1592) utraciło moc z dniem 1 stycznia 2011 r.