ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 3 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie

Na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: