ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w dokumentacji projektowej 2)

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji, jakie powinny być zawarte w dokumentacji projektowej dla projektu wspólnych wdrożeń realizowanego w ramach ścieżki pierwszej, zwanej dalej „dokumentacją projektową”.

§ 2. Dokumentacja projektowa:

1) w części dotyczącej opisu projektu wspólnych wdrożeń, zwanego dalej „projektem”, i stosowanej technologii zawiera:

a) określenie lokalizacji projektu:

— województwo,

— gminę oraz miejscowość,

— adres lub numer ewidencyjny działki,

b) określenie celu, rodzaju i czasu realizacji projektu,

c) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres realizującego projekt, właściciela projektu, a także właściciela instalacji, na której jest realizowany projekt, jeżeli projekt jest realizowany na istniejącej instalacji, oraz podmiotów upoważnionych do realizacji projektu przez kraje uprawnione,

d) informacje wskazujące na:

— doświadczenie w realizacji projektów, w tym projektów rozpoczętych i niezakończonych, przez realizującego projekt, właściciela projektu, podmioty upoważnione do realizacji projektu przez kraje uprawnione,

— autorów lub współautorów technologii lub rozwiązań stosowanych w projekcie,

e) określenie, na jakim etapie realizacji znajduje się projekt w dniu złożenia wniosku,

f) opis techniczny projektu, obejmujący technologię lub rozwiązania stosowane w projekcie, ze wskazaniem:

— innowacyjności technologii,

— zastosowanych najlepszych dostępnych technik,

— wykorzystania wyników prac badawczo-rozwojowych,

g) opis sposobu osiągnięcia redukcji lub uniknięcia emisji gazów cieplarnianych lub pochłaniania dwutlenku węgla (CO2) poniżej wyznaczonego poziomu bazowego,

h) opis wpływu projektu na środowisko,

i) określenie zasięgu oddziaływania projektu na środowisko, w zakresie redukcji lub uniknięcia emisji gazów cieplarnianych lub pochłaniania dwutlenku węgla (CO2),

j) imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu opracowujących dokumentację projektową,

k) kalkulację planowanych kosztów i dochodów, związanych z realizacją projektu, w szczególności:

— nakłady inwestycyjne,

— koszty utrzymania i eksploatacji,

— cenę za jednostkę redukcji emisji,

— dochody ze sprzedaży jednostek redukcji emisji;

2) w części dotyczącej opisu sposobu i źródeł finansowania projektu zawiera:

a) określenie sposobu finansowania projektu,

b) określenie źródeł finansowania projektu, z uwzględnieniem:

— środków własnych,

— kredytów i pożyczek,

— dotacji;

3) w części dotyczącej opisu poziomu bazowego projektu i sposobu jego wyznaczania zawiera:

a) określenie sposobu wyznaczania poziomu bazowego, w tym wybranej metodologii, wraz z uzasadnieniem,

b) dane źródłowe wykorzystane do obliczenia poziomu bazowego, w sposób umożliwiający odtworzenie tych obliczeń,

c) określenie wyznaczonego poziomu bazowego wraz z uzasadnieniem,

d) datę wyznaczenia poziomu bazowego,

e) imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu wyznaczających poziom bazowy;

4) w części dotyczącej oszacowania wielkości redukcji lub uniknięcia emisji gazów cieplarnianych lub pochłaniania dwutlenku węgla (CO2) i opisu stosowanej metodologii szacowania tych wielkości zawiera:

a) określenie wielkości rocznych,

b) określenie wielkości całkowitej w okresie rozliczeniowym 2008—2012,

c) określenie wielkości całkowitej w okresie realizacji projektu,

d) datę, od której będzie redukowana lub unikana emisja gazów cieplarnianych lub pochłaniany dwutlenek węgla (CO2),

e) okres, w którym będą powstawały jednostki redukcji emisji,

f) określenie wielkości emisji gazów cieplarnianych uzyskanej w wyniku realizacji projektu, w szczególności:

— emisję,

— ryzyko wystąpienia dodatkowej emisji i jej wielkość;

5) zawiera ocenę, czy powstała w wyniku realizacji projektu redukcja lub uniknięcie emisji gazów cieplarnianych albo pochłonięcie emisji dwutlenku węgla (CO2) są dodatkowymi w stosunku do tych, które powstałyby bez jego realizacji, uwzględniającą:

a) polityki krajowe lub sektorowe,

b) szacowaną wewnętrzną stopę zwrotu z przychodami i bez przychodów ze sprzedaży jednostek redukcji emisji,

c) opis utrudnień, które mogą wystąpić przy realizacji projektu, oraz wskazanie sposobu ich usunięcia;

6) w części dotyczącej planu monitorowania projektu zawiera:

a) określenie danych i informacji, jakie powinny być gromadzone w celu monitorowania projektu, oraz sposobu ich zbierania, analizy i przechowywania,

b) określenie wzorów stosowanych do obliczania emisji uzyskanej w wyniku realizacji projektu wraz z ich opisem, pokreślenie procedury kontroli rzetelności danych i informacji, o których mowa w lit. a,

d) uzasadnienie wybranego sposobu monitorowania.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2004/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, z uwzględnieniem mechanizmów projektowych Protokołu z Kioto (Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004, str. 18).