ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 29 września 2005 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji

Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 i Nr 175, poz. 1458) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzór rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz sposób jego przekazywania.

§ 2. Określa się wzór rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Przedsiębiorca prowadzący więcej niż jedną stację demontażu sporządza odrębne roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji w odniesieniu do każdej stacji demontażu.

§ 4. Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji przekazuje się w formie pisemnej i elektronicznej.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).