ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku określa się, z zastrzeżeniem § 3 i 4, wartością równoważnego poziomu dźwięku A dla przedziału czasu odniesienia.

2. Równoważny poziom dźwięku A, o którym mowa w ust. 1, jest to wartość poziomu ciśnienia akustycznego ciągłego ustalonego dźwięku, skorygowanego według charakterystyki częstotliwościowej A, która w określonym przedziale czasu odniesienia jest równa średniemu kwadratowi ciśnienia akustycznego analizowanego dźwięku o zmiennym poziomie w czasie; równoważny poziom dźwięku A określa się w decybelach (dB).

§ 2. 1. Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku dla startów, lądowań i przelotów statków powietrznych, z zastrzeżeniem § 4, określa się wartością długotrwałego, średniego poziomu dźwięku A, określonego dla długotrwałego przedziału czasu, trwającego sześć kolejnych miesięcy najmniej korzystnych pod względem akustycznym.

2. Długotrwały, średni poziom dźwięku A, o którym mowa w ust. 1, jest to wartość średnia – w długotrwałym przedziale czasu – z równoważnych poziomów dźwięku A, występujących w kolejnych przedziałach czasu odniesienia zawartych w długotrwałym przedziale czasu; długotrwały, średni poziom dźwięku A określa się w decybelach (dB).

§ 3. 1. Dla pojedynczej operacji lotniczej dopuszczalny poziom hałasu w środowisku dla startów, lądowań i przelotów statków powietrznych określa się wartością ekspozycyjnego poziomu dźwięku A.

2. Ekspozycyjny poziom dźwięku A jest to poziom dźwięku pojedynczego zdarzenia akustycznego; ekspozycyjny poziom dźwięku A określa się w decybelach (dB).

3. Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku wyrażony ekspozycyjnym poziomem dźwięku A obowiązuje w godzinach od 2200 do 0600 (pora nocy).

§ 4. Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku określa się odrębnie dla godzin od 0600 do 2200 (pora dnia) i dla godzin od 2200 do 0600 (pora nocy).

§ 5. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku są określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 6. Na terenach niewyszczególnionych w załączniku do rozporządzenia dopuszczalny poziom hałasu określa się, przyjmując wartości dopuszczalne dla rodzaju terenu o zbliżonym przeznaczeniu.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 3)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. (poz. 1841)

DOPUSZCZALNE POZIOMY HAŁASU W ŚRODOWISKU1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263.

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 66, poz. 436), które zgodnie z art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 143, poz. 1196, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 i Nr 190, poz. 1865 oraz z 2004 r. Nr 49, poz. 464) utraciło moc z dniem 30 czerwca 2004 r.