ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych 2)

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666 i Nr 215, poz. 1664) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe stawki opłat produktowych dla poszczególnych:

1) opakowań wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej;

2) produktów wymienionych w poz. 1 i 3 w załączniku nr 3 do ustawy, o której mowa w pkt 1.

§ 2. Szczegółowe stawki opłat produktowych dla opakowań, o których mowa w § 1 pkt 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Szczegółowe stawki opłat produktowych dla produktów, o których mowa w § 1 pkt 2, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. (poz. 1774)

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2)  Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane do Komisji Europejskiej w dniu 23 grudnia 2010 r. pod numerem 2010/0807/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998 r., z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.13, t. 20, str. 337).