ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie właściwości rzeczowej specjalistycznego urzędu górniczego — Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych

Na podstawie art. 108 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się właściwość rzeczową specjalistycznego urzędu górniczego — Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych, którego dyrektor jest organem nadzoru górniczego pierwszej instancji właściwym w sprawach podziemnych zakładów górniczych w odniesieniu do:

1) górniczych wyciągów szybowych;

2) urządzeń transportowych, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu powyżej 45°, w wyrobiskach górniczych;

3) szybów i szybików wraz z wyposażeniem;

4) centrali i dyspozytorni wraz z systemami łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz magistralnymi sieciami telekomunikacyjnymi;

5) stacji wentylatorów głównych;

6) urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia, zasilających obiekty, maszyny i urządzenia, o których mowa w pkt 1–5.

§ 2. Określa się właściwość rzeczową specjalistycznego urzędu górniczego — Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych, którego dyrektor jest organem administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego pierwszej instancji właściwym w sprawach podziemnych zakładów górniczych w odniesieniu do:

1) obiektów budowlanych maszyn wyciągowych;

2) szybowych wież wyciągowych;

3) obiektów budowlanych urządzeń, o których mowa w § 1 pkt 2;

4) budynków nadszybi;

5) wolnostojących budynków centrali, dyspozytorni, systemów oraz sieci, o których mowa w § 1 pkt 4;

6) obiektów budowlanych stacji wentylatorów głównych;

7) obiektów budowlanych przeznaczonych dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia, zasilających obiekty, maszyny i urządzenia, o których mowa w § 1 pkt 1–5.

§ 3. 1. Sprawy wszczęte i niezakończone decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie rozporządzenia przez dyrektorów właściwych miejscowo okręgowych urzędów górniczych, dotyczące wymienionych w § 1 obiektów, maszyn, urządzeń, instalacji, sieci oraz wymienionych w § 2 obiektów budowlanych zakładu górniczego, przechodzą do właściwości dyrektora Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych.

2. Dyrektorzy właściwych miejscowo okręgowych urzędów górniczych przekażą dyrektorowi Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych akta spraw:

1) zakończonych decyzją ostateczną — w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia,

2) wszczętych i niezakończonych decyzją — niezwłocznie po wejściu w życie rozporządzenia,

do których na podstawie rozporządzenia jest właściwy dyrektor Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009 r. 3)


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia siedziby i właściwości Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych (Dz. U. Nr 96, poz. 864 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 734), które na podstawie art. 17 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 21, poz. 125) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.