ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu i trybu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz warunków korzystania z wód regionu wodnego

Na podstawie art. 121 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres i tryb opracowywania planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, zwanego dalej „planem”;

2) szczegółowy zakres i tryb opracowywania warunków korzystania z wód regionu wodnego, zwanych dalej „warunkami”.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) jednolitej części wód powierzchniowych – rozumie się przez to oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych, w tym jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny, sztuczny zbiornik wodny, rzekę lub część rzeki, strugę lub część strugi, strumień lub część strumienia, kanał lub część kanału, morskie wody wewnętrzne lub wody przybrzeżne;

2) jednolitej części wód podziemnych – rozumie się przez to określoną objętość wód podziemnych występującą w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych, tworzących poziomy wodonośne;

3) sztucznej jednolitej części wód – rozumie się przez to część wód powierzchniowych powstałą na skutek działalności człowieka;

4) silnie zmienionej jednolitej części wód – rozumie się przez to jednolitą część wód powierzchniowych, której charakter został w znacznym stopniu zmieniony na skutek fizycznego oddziaływania człowieka;

5) dobrym stanie wód powierzchniowych – rozumie się przez to stan osiągnięty przez jednolitą część wód powierzchniowych, jeżeli zarówno jej stan ekologiczny, jak i chemiczny jest określony jako co najmniej dobry;

6) dobrym stanie wód podziemnych – rozumie się przez to stan osiągnięty przez jednolitą część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy, jak i chemiczny jest określony jako co najmniej dobry;

7) dobrym potencjale ekologicznym – rozumie się przez to stan silnie zmienionej lub sztucznej jednolitej części wód, sklasyfikowanej zgodnie z postanowieniami rozdziału 2.3 załącznika nr 1 do rozporządzenia;

8) dobrym stanie chemicznym wód powierzchniowych – rozumie się przez to stan chemiczny osiągnięty przez jednolitą część wód powierzchniowych, w którym stężenia zanieczyszczeń nie przekraczają środowiskowych norm jakości, wymagany do spełnienia celów środowiskowych dla wód powierzchniowych określonych w części II załącznika nr 2 do rozporządzenia;

9) dobrym stanie chemicznym wód podziemnych – rozumie się przez to stan chemiczny jednolitej części wód podziemnych, który spełnia wszystkie warunki wymienione w tabeli w rozdziale 2.3 ppkt 7.2 załącznika nr 1 do rozporządzenia;

10) stanie ilościowym – rozumie się przez to określenie wpływu bezpośredniego i pośredniego poboru wody na jednolitą część wód podziemnych;

11) usługach wodnych – rozumie się przez to wszystkie usługi, które umożliwiają gospodarstwom domowym, instytucjom publicznym lub innym podmiotom, w szczególności przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą:

a) pobór, piętrzenie, magazynowanie, uzdatnianie i dystrybucję wód powierzchniowych lub podziemnych,

b) odbieranie i oczyszczanie ścieków, które odprowadza się do wód powierzchniowych.

§ 3. 1. Plan zawiera:

1) analizę stanu dorzecza;

2) analizę stanu zasobów wodnych dorzecza;

3) wykaz celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych oraz obszarów chronionych;

4) wykaz przedsięwzięć służących ochronie zasobów wodnych i osiągnięciu założonych celów;

5) analizę ekonomiczną gospodarowania wodami na obszarze dorzecza;

6) opis struktury administracyjnej w zakresie gospodarowania wodami;

7) harmonogramy realizacji ustalonych działań;

8) prognozę oddziaływania na środowisko postanowień zawartych w projekcie planu.

2. Metodykę dokonania analizy stanu dorzecza określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Cele środowiskowe wskazane w planie obejmują działania polegające w szczególności na:

1) zapobieganiu pogarszaniu się ilościowego i jakościowego stanu jednolitych części wód powierzchniowych;

2) osiągnięciu lub utrzymaniu co najmniej dobrego stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych oraz ekosystemów od wody zależnych;

3) osiągnięciu lub utrzymaniu co najmniej dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód;

4) zaprzestaniu lub stopniowym eliminowaniu zanieczyszczenia wód substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego;

5) ograniczeniu dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych oraz przeciwdziałaniu pogarszaniu się stanu jednolitych części wód podziemnych;

6) osiągnięciu lub utrzymaniu co najmniej dobrego stanu ilościowego i dobrego stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych.

2. Działań, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do sztucznych lub silnie zmienionych jednolitych części wód, dla których osiągnięcie najbardziej rygorystycznych celów środowiskowych byłoby niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione.

3. Metodykę ustalania celów środowiskowych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. Przy ustalaniu celów środowiskowych oraz metodyki przygotowywania programów ochrony wód uwzględnia się w szczególności:

1) aktualny stan jednolitych części wód powierzchniowych;

2) aktualny stan jednolitych części wód podziemnych;

3) występowanie sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych;

4) występowanie wód wrażliwych i obszarów narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych;

5) zidentyfikowane jednolite części wód powierzchniowych:

a) wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia,

b) przeznaczone do bytowania i migracji ryb,

c) przeznaczone do bytowania skorupiaków i mięczaków,

d) wykorzystywane do urządzania kąpielisk;

6) zidentyfikowane jednolite części wód podziemnych wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia;

7) analizę i ocenę ryzyka nieosiągnięcia celów, w tym wynikającego ze względów ekonomicznych związanych z udziałem użytkowników wód w kosztach realizacji programów ochrony wód;

8) wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem ilościowym i jakościowym zasoby wodne w zidentyfikowanych jednolitych częściach wód powierzchniowych i podziemnych, o których mowa w pkt 5 i 6.

§ 6. 1. Do sporządzenia planu wykorzystuje się w szczególności informacje dotyczące:

1) charakterystyki geograficznej i demograficznej;

2) charakterystyki geologicznej i hydrogeologicznej;

3) charakterystyki meteorologicznej i hydrograficznej;

4) charakterystyki użytkowania wód;

5) wpływu działalności człowieka na środowisko;

6) charakterystyki stref i obszarów ochronnych ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne oraz obszarów chronionych ustanowionych na podstawie przepisów o ochronie przyrody;

7) sieci, programów i wyników ilościowego i jakościowego monitoringu wód;

8) kosztów zapewnienia wody dla ludności i gospodarki;

9) kosztów działań w zakresie ochrony wód.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, gromadzi się w formie pisemnej i na elektronicznych nośnikach danych przy wykorzystaniu Systemu Informacji Geograficznej, wprowadzając informacje wejściowe na mapach w skali 1:200 000 lub większej, w układzie współrzędnych 92.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, gromadzi się w formie baz danych umożliwiających sporządzanie i weryfikację analiz, raportów oraz graficznej prezentacji w formie map; mapy mogą być sporządzane w skali 1:500 000 w układzie współrzędnych 92, przy czym zaleca się stosowanie map o większej skali, odpowiedniej dla prezentowanej informacji.

4. Podstawą sporządzania warstw tematycznych map tworzonych w ramach planu jest cyfrowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski wizualizowana za pomocą Systemu Informacji Geograficznej, prowadzona przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.

§ 7. 1. W terminie 2 lat, przed wymaganym terminem sporządzenia projektu pierwszego planu, w celu zgłaszania uwag w trakcie konsultacji społecznych, publikuje się:

1) program i harmonogram prac przygotowania planu;

2) wykaz głównych problemów na obszarze dorzecza.

2. Publikacji, o której mowa w ust. 1, dokonuje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Uwagi i wnioski do planu zgłasza się do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w terminie 6 miesięcy od daty publikacji.

4. Projekt planu poddaje się konsultacjom społecznym, trwającym 6 miesięcy; informację o uwzględnionych uwagach i wnioskach oraz stanowisko odnośnie do uwag i wniosków nieuwzględnionych w projekcie planu podaje się do publicznej wiadomości za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej w terminie 6 miesięcy od zakończenia konsultacji społecznych.

5. Do projektu planu przedkładanego Radzie Ministrów dołącza się informacje o przebiegu i wynikach konsultacji społecznych.

§ 8. Po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów, plan publikuje się w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw środowiska, nie później niż w terminie 2 lat od dnia wymaganego terminu sporządzenia projektu pierwszego planu.

§ 9. 1. Warunki opracowuje się dla osiągnięcia ustalonych w planie celów środowiskowych.

2. W warunkach dokonuje się:

1) uszczegółowienia analizy stanu zasobów wodnych w regionie wodnym;

2) uszczegółowienia celów środowiskowych dla regionu wodnego;

3) ustalenia aktualnych i perspektywicznych potrzeb wodnych w regionie wodnym oraz sposobu ich zaspokojenia;

4) ustalenia koniecznych ograniczeń użytkowania wód w regionie wodnym;

5) wskazania ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego.

§ 10. 1. Projekt warunków sporządza się w terminie do 2 lat od dnia zatwierdzenia planu.

2. Opracowany projekt warunków umieszcza się na stronie internetowej odpowiedniego regionalnego zarządu gospodarki wodnej, w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych trwających 60 dni.

3. Informację o uwzględnionych uwagach i wnioskach oraz stanowisko odnośnie do uwag i wniosków nieuwzględnionych w projekcie warunków podaje się do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej odpowiedniego regionalnego zarządu gospodarki wodnej w terminie 60 dni od zakończenia konsultacji społecznych.

4. Warunki publikuje się w dzienniku urzędowym województwa.

§ 11. Informacje i dokumenty, na podstawie których sporządza się projekt planu oraz projekt warunków, poddaje się po raz pierwszy weryfikacji w terminie 4 lat od dnia opublikowania planów lub opublikowania warunków. Kolejnych weryfikacji dokonuje się co 6 lat.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Środowiska: Cz. Śleziak

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 2004 r. (poz. 1318)

1)  Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej – gospodarka wodna oraz środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865 i Nr 228, poz. 2259 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1206.