ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

Na podstawie art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664 i Nr 249, poz. 1657) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór formularza raportu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, zwanego dalej „raportem”;

2) sposób wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, zwanej dalej „Krajową bazą”.

§ 2. Wzór formularza raportu jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. 1. Raport wprowadza się do Krajowej bazy przez stronę internetową http://www.krajowabaza.kobize.pl, za pośrednictwem elektronicznego konta w Krajowej bazie, odrębnie dla każdego zakładu.

2. Konto w Krajowej bazie tworzy się po przesłaniu formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1, wypełnianego odrębnie dla każdego zakładu, zawierającego:

1) nazwę podmiotu składającego wniosek o utworzenie konta w Krajowej bazie;

2) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) — o ile zostały nadane;

3) imiona i nazwiska nie więcej niż trzech osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu;

4) nazwę zakładu;

5) dane adresowe zakładu;

6) zakres korzystania ze środowiska w zakładzie;

7) dane nie więcej niż dwóch osób upoważnionych, które uzyskają dostęp do konta w Krajowej bazie obejmujące imię, nazwisko, stanowisko służbowe, serię i numer dowodu tożsamości albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, identyfikator nadany w systemie ewidencji ludności (PESEL) — jeżeli został nadany, służbowy numer telefonu i faksu oraz adres do korespondencji, w tym adres poczty elektronicznej;

8) imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz rejestracyjny;

9) adres poczty elektronicznej osoby wypełniającej formularz rejestracyjny.

3. Formularz rejestracyjny przesyła się do Krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami, zwanego dalej „Krajowym ośrodkiem”, w postaci elektronicznej, za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w ust. 1, oraz w formie pisemnej.

4. Do formularza rejestracyjnego przesyłanego w formie pisemnej dołącza się oryginały albo kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:

1) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, nie starszego niż 3 miesiące — w przypadku podmiotów zarejestrowanych w tym rejestrze;

2) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej — w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

3) umowy spółki cywilnej w celu weryfikacji prawidłowości reprezentacji — w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej;

4) zaświadczenia potwierdzającego nadanie numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), a jeżeli numer taki nie został nadany — zaświadczenia o wpisie do innego rejestru umożliwiającego weryfikację danych podmiotu.

5. Krajowy ośrodek przekazuje drogą elektroniczną, na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej, informację o aktywacji konta w Krajowej bazie oraz identyfikator (login) i hasło dostępu.

6. Raport wprowadza się przez wypełnienie formularza raportu, w trybie bezpośredniego połączenia z siecią teleinformatyczną, po zalogowaniu się do Krajowej bazy, za pomocą identyfikatora (loginu) i hasła dostępu.

7. Zmiany danych, o których mowa w ust. 2, dokonuje się przez przesłanie formularza aktualizacyjnego.

8. Zamknięcie konta w Krajowej bazie zgłasza się do Krajowego ośrodka przez przesłanie formularza zamknięcia konta w Krajowej bazie.

9. Formularze, o których mowa w ust. 7 i 8, przesyła się do Krajowego ośrodka w terminie 21 dni od zaistnienia stanu faktycznego uzasadniającego przesłanie formularza.

10. Do przesłania formularzy, o których mowa w ust. 7 i 8, stosuje się odpowiednio ust. 3 i 4.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik 1 Wzór formularza raportu


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).