ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach 2)

Na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa rodzaje środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach, a także warunki ich stosowania.

§ 2. Na drogach publicznych oraz ulicach i placach używa się następujących rodzajów środków:

1) niechemiczne:

a) piasek o średnicy cząstek od 0,1 do 1 mm,

b) kruszywo naturalne lub sztuczne o uziarnieniu do 4 mm;

2) chemiczne w postaci stałej:

a) chlorek sodu (NaCI),

b) chlorek magnezu (MgCI2),

c) chlorek wapnia (CaCI2);

3) chemiczne w postaci zwilżonej:

a) chlorek sodu (NaCI),

b) chlorek magnezu (MgCI2),

c) chlorek wapnia (CaCI2);

4) mieszanki środków niechemicznych i chemicznych.

§ 3. 1. Określa się ogólne i szczegółowe warunki stosowania środków, o których mowa w § 2.

2. Ogólne warunki stosowania środków chemicznych, o których mowa w § 2 pkt 2 i 3, na drogach publicznych oraz ulicach i placach są następujące:

1) środki chemiczne stosuje się do usunięcia gołoledzi i oblodzenia, a także do zapobiegania powstawaniu oblodzenia i śliskości pośniegowej;

2) środki chemiczne stosuje się po mechanicznym usunięciu śniegu;

3) rozrzut środków chemicznych powinien następować w pasie jezdni lub chodników.

3.  Szczegółowe warunki stosowania środków, o których mowa w § 2 pkt 1, 2 i 4, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

4.  Szczegółowe warunki stosowania środków, o których mowa w § 2 pkt 3, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. (poz. 1960)

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 15 lipca 2005 r. pod numerem 2005/0349/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.).