ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie rodzajów instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji:

1) rodzaje instalacji objętych systemem;

2) wartości progowe odniesione do zdolności produkcyjnych instalacji objętych systemem;

3) długość okresu rozliczeniowego;

4) substancje objęte systemem;

5) współczynnik ocieplenia wykorzystywany do obliczania ekwiwalentu.

§ 2. Rodzaje instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji oraz wartości progowe odniesione do zdolności produkcyjnych tych instalacji na okres rozliczeniowy są określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. Długość okresu rozliczeniowego dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji wynosi 5 lat i obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 4. W okresie rozliczeniowym, o którym mowa w § 3, wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji jest objęty dwutlenek węgla (CO2).

§ 5. 1. Współczynnik ocieplenia służy do porównania wielkości udziału różnych gazów w globalnym ociepleniu oraz wyraża wielkość wpływu cząsteczki danego gazu na pochłanianie promieniowania długofalowego Ziemi w stosunku do pochłaniania tego promieniowania przez cząsteczkę dwutlenku węgla (CO2).

2. Współczynnik ocieplenia dla dwutlenku węgla (CO2) wynosi 1 i jest wykorzystywany do obliczania ekwiwalentu.

§ 6. Instalacje objęte wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji na podstawie dotychczasowych przepisów stają się instalacjami objętymi tym systemem na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia.

§ 7. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie rodzajów instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 60, poz. 429 oraz z 2007 r. Nr 45, poz. 295).

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).