ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 26 września 2011 r. w sprawie sporządzania raportu wojewódzkiego

Na podstawie art. 37 ust. 11 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) zasady sporządzania raportu wojewódzkiego;

2) wzór formularza, na którym ma być sporządzany raport wojewódzki;

3) termin przekazywania raportu wojewódzkiego ministrowi właściwemu do spraw środowiska.

§ 2. 1. Raport wojewódzki sporządza marszałek województwa na podstawie danych zawartych w wojewódzkiej bazie danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami.

2. Raport wojewódzki jest składany w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem wojewódzkiej bazy danych.

§ 3. Wzór formularza, o którym mowa w § 1 pkt 2, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 4. Raport wojewódzki za poprzedni rok kalendarzowy marszałek województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska do końca drugiego kwartału roku kalendarzowego następującego po nim.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 203, poz. 1351 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809, Nr 152, poz. 897 i Nr 171, poz. 1016.