ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie kwalifikacji ogólnych i zawodowych wymaganych od osób wykonujących dokumentacje hydrologiczne

Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) kwalifikacje ogólne i zawodowe wymagane od osób wykonujących dokumentacje hydrologiczne;

2) sposób postępowania w sprawach stwierdzenia kwalifikacji do wykonywania dokumentacji hydrologicznych, zwanego dalej „postępowaniem sprawdzającym”;

3) tryb powoływania komisji egzaminacyjnej, skład komisji egzaminacyjnej do sprawdzenia wiadomości kandydatów oraz zakres wiadomości podlegających sprawdzeniu;

4) wysokość opłat związanych ze stwierdzeniem kwalifikacji, sposób ich uiszczania oraz wysokość wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej.

§ 2. Określa się następujące kwalifikacje wymagane od osób wykonujących dokumentacje hydrologiczne:

1) kwalifikacje ogólne, obejmujące posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych lub dokumentu ukończenia uzupełniających studiów podyplomowych, których program obejmował hydrologię;

2) kwalifikacje zawodowe, obejmujące:

a) posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki zawodowej w zakresie inżynierii i ochrony środowiska,

b) autorstwo co najmniej trzech dokumentacji hydrologicznych, w zakresie objętym kwalifikacjami, opracowanych przed dniem wejścia w życie przepisów rozporządzenia, lub współautorstwo co najmniej trzech dokumentacji hydrologicznych, w zakresie objętym kwalifikacjami, opracowanych po wejściu w życie przepisów rozporządzenia.

§ 3. 1. Postępowanie sprawdzające następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania dokumentacji hydrologicznych, skierowany do ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, zwanego dalej „ministrem”.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub dokumentów ukończenia uzupełniających studiów podyplomowych, których program obejmował hydrologię;

2) wykaz dokumentacji, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. b, z podaniem roku ich wykonania oraz miejsca udostępnienia;

3) dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty, o której mowa w § 6 ust. 3.

§ 4. 1. Postępowanie sprawdzające przeprowadza komisja egzaminacyjna, zwana dalej „komisją”.

2. Postępowanie sprawdzające składa się z dwóch etapów:

1) etapu I, polegającego na potwierdzeniu spełniania wymagań określonych w § 2 oraz dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 i 3;

2) etapu II, składającego się z egzaminu pisemnego i ustnego.

3. Warunkiem dopuszczenia do etapu II postępowania sprawdzającego jest spełnienie wymagań określonych dla etapu I.

4. Zakres wiadomości podlegających sprawdzeniu w etapie II określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

5. Osoba dopuszczona do egzaminu powinna być zawiadomiona o jego terminie listem poleconym, nie później niż na 30 dni przed wyznaczoną datą egzaminu.

6. W przypadku stwierdzenia braków we wniosku, o którym mowa w § 3, przewodniczący komisji informuje listownie osobę ubiegającą się o stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania dokumentacji hydrologicznych o konieczności ich usunięcia, w terminie 30 dni od daty otrzymania listu.

7. Nieusunięcie braków, o których mowa w ust. 6, powoduje niedopuszczenie osoby ubiegającej się o stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania dokumentacji hydrologicznych do postępowania sprawdzającego.

8. Na uzasadniony wniosek osoby ubiegającej się o stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania dokumentacji hydrologicznych może nastąpić zmiana terminu egzaminu.

§ 5. 1. W skład komisji wchodzą specjaliści z zakresu hydrologii, gospodarki wodnej, inżynierii wodnej i melioracji wodnych, powoływani przez ministra w liczbie nie większej niż dwanaście osób, spośród których minister wyznacza:

1) przewodniczącego komisji;

2) wiceprzewodniczącego komisji;

3) sekretarza komisji;

4) pozostałych członków komisji.

2. Egzaminy, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, przeprowadza się co najmniej raz w roku; termin egzaminu ustala przewodniczący komisji.

3. O wyniku egzaminu komisja rozstrzyga większością głosów; w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.

4. Wynik egzaminu określa się jako „pozytywny” albo „negatywny”.

5. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół stwierdzający wynik egzaminu; protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.

§ 6. 1. Opłata związana ze stwierdzeniem kwalifikacji do wykonywania dokumentacji hydrologicznych obejmuje:

1) wynagrodzenie członków komisji biorących udział w postępowaniu sprawdzającym;

2) koszty obsługi administracyjno-biurowej komisji.

2. Wysokość opłaty związanej ze stwierdzeniem kwalifikacji do wykonywania dokumentacji hydrologicznych ustala się na 1 200 zł.

3. Osoba ubiegająca się o stwierdzenie kwalifikacji uiszcza opłatę, o której mowa w ust. 2, w dwóch ratach:

1) pierwszą, niepodlegającą zwrotowi, w wysokości 360 zł, najpóźniej w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1;

2) drugą, podlegającą zwrotowi w wypadku usprawiedliwionego odstąpienia od egzaminu, w wysokości 840 zł, najpóźniej w dniu przystąpienia do egzaminu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2.

4. Opłatę uiszcza się na rachunek Ministerstwa Środowiska, z dopiskiem „Kwalifikacje na dokumentacje hydrologiczne”.

§ 7. 1. Członkowie komisji otrzymują wynagrodzenie za udział w postępowaniu sprawdzającym.

2. Ustala się następujące wynagrodzenie za udział w poszczególnych etapach postępowania sprawdzającego:

1) etap I:

a) przewodniczący – 60 zł,

b) pozostałe osoby – 48 zł,

2) etap II:

a) przewodniczący – 120 zł,

b) pozostałe osoby – 96 zł

– za każdą osobę ubiegającą się o stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania dokumentacji hydrologicznych.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2004 r. (poz. 406)

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865 i Nr 228, poz. 2259.