ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego osób zatrudnionych w jednostce uprawnionej do weryfikacji raportów określających osiągnięte efekty związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 249, poz. 1657) zarządza się, co następuje:

§ 1. Osoby zatrudnione w jednostce uprawnionej do weryfikacji raportów określających osiągnięte efekty związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych powinny posiadać wykształcenie wyższe uzyskane na kierunku technicznym, ekonomicznym lub przyrodniczym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. 2) ).

§ 2. Osoby zatrudnione w jednostce uprawnionej do weryfikacji raportów określających osiągnięte efekty związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych powinny spełniać przynajmniej jeden z wymienionych warunków:

1) posiadać co najmniej czteroletnie doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem czynności w przynajmniej jednym z następujących zakresów:

a) nadzór lub kontrola procesów i urządzeń technologicznych z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska,

b) wdrażanie systemów ekozarządzania oraz weryfikacja danych i raportów dotyczących środowiska,

c) zarządzanie lub bilansowanie emisji, w tym monitorowanie, raportowanie i weryfikacja redukcji emisji gazów cieplarnianych,

d) ocena dokumentacji projektowej, w tym wyznaczanie poziomów bazowych i wartości wskaźników emisji oraz określanie redukcji emisji gazów cieplarnianych;

2) posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe związane ze stosowaniem przynajmniej jednej z następujących procedur, metodyk lub kryteriów:

a) procedura raportowania oraz kryteria wyznaczania poziomów bazowych i wartości wskaźników emisji lub sektorowych poziomów bazowych określonych przepisami prawa z zakresu zarządzania emisjami gazów cieplarnianych,

b) metodyka dotycząca szacowania, monitorowania i raportowania redukcji emisji gazów cieplarnianych określona w polskich normach:

— PN-ISO 14064-2 Gazy cieplarniane — Część 2, Specyfikacja i wytyczne kwantyfikowania, monitorowania oraz raportowania redukcji emisji i zwiększenia pochłaniania gazów cieplarnianych na poziomie projektu,

— PN-ISO 14064-3 Gazy cieplarniane — Część 3, Specyfikacja i wytyczne walidacji oraz weryfikacji asercji dotyczących gazów cieplarnianych,

c) metodyka monitorowania, w tym techniki związane z pomiarem emisji i kalibracją przyrządów pomiarowych oraz określaniem redukcji emisji gazów cieplarnianych,

d) metodyka badania i zarządzania danymi oraz systemów zapewniania i kontroli jakości.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553, z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235 i Nr 84, poz. 455.