ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie podmiotów upoważnionych do przeprowadzania testów i oceny leśnego materiału podstawowego oraz badań leśnego materiału rozmnożeniowego

Na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym (Dz. U. Nr 73, poz. 761) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wykaz podmiotów upoważnionych do przeprowadzania:

1) testów potwierdzających spełnienie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać leśny materiał podstawowy do jego rejestracji w części IV Krajowego Rejestru;

2) badań określających procent sztucznych hybryd w produkowanym leśnym materiale rozmnożeniowym – w przypadku rejestracji plantacji nasiennych lub drzew matecznych, przeznaczonych do produkcji sztucznych hybryd;

3) oceny określającej cechy i wartość użytkową leśnego materiału podstawowego – w przypadku rejestracji klonów lub mieszanki klonów.

§ 2. Do przeprowadzania testów, o których mowa w § 1 pkt 1, są upoważnione następujące podmioty:

1) Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie;

2) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

3) Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;

4) Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu;

5) Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku.

§ 3. Do przeprowadzania badań, o których mowa w § 1 pkt 2, są upoważnione następujące podmioty:

1) Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie;

2) Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku;

3) Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;

4) Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu;

5) Akademia Bydgoska w Bydgoszczy;

6) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

7) Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie;

8) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

§ 4. Do przeprowadzania oceny, o której mowa w § 1 pkt 3, są upoważnione następujące podmioty:

1) Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie;

2) Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;

3) Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu;

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).