ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie struktury organizacyjnej Biura Nasiennictwa Leśnego

Na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym (Dz. U. Nr 73, poz. 761) zarządza się, co następuje:

§ 1. W skład struktury organizacyjnej Biura Nasiennictwa Leśnego, którego siedzibą jest miasto stołeczne Warszawa, wchodzą:

1) Wydział Rejestru Leśnego Materiału Podstawowego;

2) Wydział Obrotu Leśnym Materiałem Rozmnożeniowym;

3) Zespół ds. Administracyjno-Budżetowych i Kadr;

4) Zespół ds. Informatyki i Współpracy Międzynarodowej.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).