ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zasad sporządzania raportu wojewódzkiego

Na podstawie art. 37 ust. 11 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 i Nr 88, poz. 587) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) zasady sporządzania raportu wojewódzkiego;

2) wzór formularza, na którym ma być sporządzany raport wojewódzki;

3) termin przekazywania raportu wojewódzkiego ministrowi właściwemu do spraw środowiska.

§ 2. 1. Raport wojewódzki sporządza marszałek województwa na podstawie wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami.

2. Raport wojewódzki jest składany w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami, zwanej dalej „bazą danych”.

§ 3. Wzór formularza, o którym mowa w § 1 pkt 2, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 4. Raport wojewódzki za poprzedni rok kalendarzowy marszałek województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska do końca drugiego kwartału roku kalendarzowego następującego po nim.

§ 5. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zasad sporządzania raportu wojewódzkiego (Dz. U. Nr 152, poz. 1739).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 246).