ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych

Na podstawie art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 i Nr 88, poz. 587) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) zakres informacji dotyczących składu i właściwości komunalnych osadów ściekowych;

2) wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości

odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

3) wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych.

§ 2. Zbiorcze zestawienie danych o komunalnych osadach ściekowych zawiera następujące informacje dotyczące składu i właściwości komunalnych osadów ściekowych:

1) odczyn pH;

2) procentową zawartość suchej masy;

3) procentową zawartość substancji organicznych;

4) procentową zawartość azotu ogólnego, w tym azotu amonowego, w suchej masie;

5) procentową zawartość fosforu ogólnego w suchej masie;

6) procentową zawartość wapnia w suchej masie;

7) procentową zawartość magnezu w suchej masie;

8) liczbę żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocera sp. w suchej masie;

9) zawartość metali ciężkich: ołowiu, kadmu, chromu, miedzi, niklu, rtęci i cynku w mg/kg suchej masy;

10) postać komunalnych osadów ściekowych;

11) masę wytworzonych osadów;

12) suchą masę wytworzonych osadów.

§ 3.1. Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 152, poz. 1737).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. (poz. 686)

Załącznik 1

Załącznik 2


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 246).