ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie informacji wymaganych do opracowania krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zakres, termin składania, sposób przekazywania, formę i układ informacji, na podstawie których jest opracowywany krajowy plan rozdziału uprawnień do emisji.

§ 2. 1. Prowadzący instalację, który posiada instalację objętą systemem handlu uprawnieniami do emisji, przekazuje Krajowemu Ośrodkowi Bilansowania i Zarządzania Emisjami informacje:

1) identyfikujące instalację;

2) o wielkości produkcji i wielkości emisji dwutlenku węgla (CO2) za lata 2007—2010, o podjętych działaniach mających na celu obniżenie wielkości emisji dwutlenku węgla (CO2) oraz o energii wprowadzonej w biomasie w latach 2007—2010;

3) o rodzajach i wielkości zużytego paliwa;

4) dotyczące procesów spalania;

5) dotyczące procesów technologicznych;

6) o redukcji emisji dwutlenku węgla (CO2), osiągniętej w wyniku podjętych działań wynikających z realizacji projektów wspólnych wdrożeń;

7) dotyczące planowanych lub nowych instalacji spalania paliw, uruchomionych po dniu 1 stycznia 2008 r.;

8) dotyczące planowanych lub nowych instalacji innych niż instalacje spalania paliw, uruchomionych po dniu 1 stycznia 2008 r.

2. Szczegółowy zakres, forma i układ informacji, o których mowa w ust. 1:

1) pkt 1 i 2, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) pkt 3, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) pkt 4, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

4) pkt 5, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

5) pkt 6, jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

6) pkt 7, jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia;

7) pkt 8, jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

3. Przekazując informacje, o których mowa w ust. 1, prowadzący instalację, który posiada instalację objętą systemem handlu uprawnieniami do emisji, dołącza opis metodyki zastosowanej do uzyskania informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4, zawierającej wskazanie, czy informacje te oparte zostały na pomiarach, obliczeniach czy szacunkach.

§ 3. 1. Informacje, o których mowa w § 2 ust. 1, składa się w terminie do dnia 12 sierpnia 2011 r.

2. Informacje, o których mowa w § 2 ust. 1:

1) pkt 1 i 2, są przekazywane w formie pisemnej i w postaci elektronicznej na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami;

2) pkt 3–8, są przekazywane w formie pisemnej.

§ 4. Prowadzący instalację, który posiada instalację objętą systemem handlu uprawnieniami do emisji, który przedłożył, w terminie do dnia 30 marca 2006 r., informacje, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2–4 oraz 6 i 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie informacji wymaganych do opracowania krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji (Dz. U. Nr 43, poz. 308), nie przedkłada informacji, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3–8.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 lipca 2011 r. (poz. 914)

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).