ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1 z dnia 24 października 2005 r. w sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Na podstawie art. 28 ust. 7 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 i Nr 175, poz. 1458) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) frakcje materiałowe pochodzące ze strzępiarki, których zagospodarowanie zalicza się do recyklingu;

2) frakcje materiałowe pochodzące ze strzępiarki, których zagospodarowanie zalicza się do innych procesów odzysku niż recykling;

3) rodzaje i wzory dokumentów potwierdzających dokonanie odzysku i recyklingu;

4) sposób obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

§ 2. Frakcje materiałowe pochodzące ze strzępiarki, których zagospodarowanie zalicza się do recyklingu, stanowią:

1) frakcja metali żelaznych;

2) frakcja metali nieżelaznych;

3) frakcja szkła;

4) frakcja tworzywa sztucznego.

§ 3. Frakcje materiałowe pochodzące ze strzępiarki, których zagospodarowanie zalicza się do innych procesów odzysku niż rycykling, stanowią:

1) frakcja tworzywa sztucznego, w przypadku braku możliwości poddania jej procesom recyklingu;

2) lekka frakcja i pyły niezawierające substancji niebezpiecznych, w przypadku możliwości poddania jej procesom odzysku energii;

3) lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne, w przypadku możliwości poddania jej procesom odzysku energii.

§ 4. Dokumenty potwierdzające dokonanie odzysku lub recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji stanowią:

1) zaświadczenie potwierdzające odzysk, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) zaświadczenie potwierdzające rycykling, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Poziom odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oblicza się oddzielnie dla pojazdów wyprodukowanych od dnia 31 grudnia 1979 r. i pojazdów wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2. Poziom odzysku pojazdów wycofanych z eksploatacji oblicza się zgodnie ze wzorem:

gdzie:

PO — oznacza, wyrażony w procentach, poziom odzysku,

P — oznacza, wyrażoną w Mg z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku, masę przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z przyjętych w danym roku sprawozdawczym pojazdów wycofanych z eksploatacji,

O — oznacza, wyrażoną w Mg z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku, sumę mas:

— odpadów poddanych recyklingowi, poddanych procesom odzysku energii — na podstawie zaświadczeń potwierdzających odzysk oraz wywiezionych za granicę w celu poddania procesom odzysku — na podstawie dokumentów potwierdzających wywóz,

— frakcji materiałowych pochodzących ze strzę-piarki, których zagospodarowanie zalicza się do innych procesów odzysku niż recykling — na podstawie wyników próby strzępienia — jako iloczyn masy odpadów przeznaczonych do przekazania oraz przekazanych do strzę-piarki i sumy procentowych udziałów frakcji, o których mowa w § 3, wyrażonej w formie ułamka,

M — oznacza, wyrażoną w Mg z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku, masę pojazdów wycofanych z eksploatacji, które zostały przyjęte do danej stacji demontażu; zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, jest to masa własna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm. 2) ), pomniejszona o masę paliwa w ilości nominalnej;

nominalną masę paliwa ustala się na 40 kg; do pojazdów wycofanych z eksploatacji przyjętych do danej stacji demontażu zalicza się również pojazdy wycofane z eksploatacji zebrane przez punkt zbierania pojazdów, który zawarł umowę z daną stacją demontażu.

3. Poziom recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oblicza się zgodnie ze wzorem:

gdzie:

PR — oznacza, wyrażony w procentach, poziom recyklingu,

P — oznacza, wyrażoną w Mg z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku, masę przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z przyjętych w danym roku sprawozdawczym pojazdów wycofanych z eksploatacji,

R — oznacza, wyrażoną w Mg z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku, sumę mas:

— odpadów poddanych recyklingowi w stacji demontażu, przekazanych do recyklingu — na podstawie zaświadczeń potwierdzających recykling oraz wywiezionych za granicę w celu poddania procesowi recyklingu — na podstawie dokumentów potwierdzających wywóz, z wyłączeniem odpadów przeznaczonych do przekazania i przekazanych do strzępiarki,

— frakcji materiałowych pochodzących ze strzępiarki, których zagospodarowanie zalicza się do recyklingu — na podstawie wyników próby strzępienia — jako iloczyn masy odpadów przeznaczonych do przekazania oraz przekazanych do strzępiarki i sumy procentowych udziałów frakcji, o których mowa w § 2, wyrażonej w formie ułamka,

M — oznacza, wyrażoną w Mg z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku, masę pojazdów wycofanych z eksploatacji, które zostały przyjęte do danej stacji demontażu; zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, jest to masa własna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, pomniejszona o masę paliwa w ilości nominalnej;

nominalną masę paliwa ustala się na 40 kg; do pojazdów wycofanych z eksploatacji przyjętych do danej stacji demontażu zalicza się również pojazdy wycofane z eksploatacji zebrane przez punkt zbierania pojazdów, który zawarł umowę z daną stacją demontażu.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 października 2005 r. (poz. 1774)

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497.