ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody

Na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzory tablic informacyjnych o ustanowieniu strefy ochronnej ujęcia wody.

§ 2. 1. Określa się wzór tablicy oznaczającej granice terenu ochrony pośredniej ujęcia wody powierzchniowej.

2. Wzór tablicy, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Określa się wzór tablicy oznaczającej granice terenu ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej.

2. Wzór tablicy, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Określa się wzór tablicy informującej o ujęciu wody powierzchniowej i zakazie wstępu osób nieupoważnionych na teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody.

2. Wzór tablicy, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Określa się wzór tablicy informującej o ujęciu wody podziemnej i zakazie wstępu osób nieupoważnionych na teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody.

2. Wzór tablicy, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2004 r. (poz. 1457)

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 106, poz. 1130).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865 i Nr 228, poz. 2259 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1206.