ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie świadczeń przysługujących członkowi korpusu służby cywilnej zatrudnionemu w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska albo regionalnej dyrekcji ochrony środowiska przeniesionemu do pracy w innej miejscowości

Na podstawie art. 125 ust. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) odległość między dotychczasowym miejscem zamieszkania członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska albo regionalnej dyrekcji ochrony środowiska, zwanego dalej „członkiem korpusu służby cywilnej”, a miejscowością, do której jest przenoszony, warunkującą udostępnienie mieszkania albo zwrot kosztów najmu lokalu mieszkalnego;

2) powierzchnię mieszkania udostępnianego członkowi korpusu służby cywilnej albo sposób ustalania maksymalnej wysokości zwrotu kosztów najmu lokalu mieszkalnego;

3) maksymalną wysokość zwrotu kosztów przejazdu i przewozu mienia związanych z przeniesieniem oraz sposób ustalania wysokości świadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „ustawą”;

4) sposób przyznawania oraz wypłaty świadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 6 i 7 ustawy.

§ 2. Członkowi korpusu służby cywilnej przeniesionemu do pracy w innej miejscowości przysługuje mieszkanie udostępnione przez urząd albo świadczenie na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli odległość między dotychczasowym miejscem zamieszkania przeniesionego członka korpusu służby cywilnej a miejscowością, do której jest czasowo przenoszony, wynosi co najmniej 30 kilometrów między granicami administracyjnymi tych miejscowości.

§ 3. 1. Powierzchnia użytkowa mieszkania udostępnianego czasowo przeniesionemu członkowi korpusu służby cywilnej jest uzależniona od liczby członków rodziny przenoszących się z członkiem korpusu służby cywilnej, z uwzględnieniem jego samego, i wynosi:

1) dla 1 osoby — od 25 m2 do 40 m2,

2) dla 2 osób — od 35 m2 do 50 m2,

3) dla 3 osób — od 45 m2 do 60 m2,

4) dla 4 osób — od 55 m2 do 70 m2,

5) dla 5 osób — od 65 m2 do 80 m2

— a w razie przenoszenia się większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się dolną i górną granicę przedziału powierzchni użytkowej mieszkania, o której mowa w pkt 5, o 10 m2.

2. Jeżeli członkiem rodziny przenoszącym się z członkiem korpusu służby cywilnej jest osoba niepełnosprawna lub osoba powyżej 75. roku życia wymagająca stałej opieki, dolną i górną granicę przedziału przysługującej powierzchni użytkowej mieszkania powiększa się o 10 m2.

§ 4. Przy ustalaniu powierzchni użytkowej mieszkania udostępnianego czasowo przeniesionemu członkowi korpusu służby cywilnej jako jego członków rodziny uwzględnia się:

1) małżonka;

2) dzieci własne i małżonka, przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, pozostające na jego utrzymaniu do czasu ukończenia 18. roku życia, a w razie uczęszczania do szkoły lub odbywania studiów w szkole wyższej — do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 25. roku życia, chyba że przed osiągnięciem takiego wieku orzeczono o ich całkowitej niezdolności do pracy;

3) rodziców przeniesionego członka korpusu służby cywilnej i rodziców małżonka będących na jego wyłącznym utrzymaniu lub którzy ukończyli 75. rok życia albo ze względu na całkowitą lub częściową niezdolność do pracy są niezdolni do podjęcia zatrudnienia; za rodziców uważa się również ojczyma i macochę oraz osoby przysposabiające.

§ 5. Przeniesiony członek korpusu służby cywilnej może złożyć dyrektorowi generalnemu urzędu lub kierownikowi urzędu oświadczenie o rezygnacji z mieszkania, o którym mowa w § 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji o przeniesieniu.

§ 6. 1. Przeniesiony członek korpusu służby cywilnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji o przeniesieniu, składa dyrektorowi generalnemu urzędu lub kierownikowi urzędu, do którego następuje przeniesienie, oświadczenie o liczbie przenoszących się wraz z nim członków rodziny.

2. W oświadczeniu przeniesiony członek korpusu służby cywilnej określa również liczbę przenoszących się wraz z nim członków rodziny będących osobami niepełnosprawnymi lub osobami powyżej 75. roku życia wymagającymi stałej opieki.

3. W przypadku niezłożenia przez przeniesionego członka korpusu służby cywilnej oświadczenia przyjmuje się, że członek korpusu służby cywilnej przenosi się bez członków rodziny.

§ 7. W przypadku istotnych zmian sytuacji rodzinnej przeniesionego członka korpusu służby cywilnej, które nastąpiły po udostępnieniu mieszkania albo zawarciu umowy najmu lokalu mieszkalnego, mających wpływ na realizację tych uprawnień, przeniesiony członek korpusu służby cywilnej niezwłocznie informuje w formie pisemnej o tych zmianach dyrektora generalnego urzędu lub kierownika urzędu, do którego następuje przeniesienie.

§ 8. 1. W przypadku braku możliwości udostępnienia przeniesionemu członkowi korpusu służby cywilnej mieszkania albo rezygnacji z mieszkania, przeniesionemu członkowi korpusu służby cywilnej przyznaje się świadczenie na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego.

2. Maksymalna wysokość świadczenia na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego przyznawana miesięcznie przeniesionemu członkowi korpusu służby cywilnej jest uzależniona od liczby członków rodziny przenoszących się z przeniesionym członkiem korpusu służby cywilnej, z uwzględnieniem przeniesionego członka korpusu służby cywilnej, i wynosi:

1) w Warszawie, Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu:

a) dla 1 osoby — 1646 zł,

b) dla 2 osób — 1852 zł,

c) dla 3 osób — 2264 zł,

d) dla 4 osób — 2573 zł,

e) dla 5 osób — 3087 zł,

f) dla 6 osób i więcej — 3396 zł;

2) w pozostałych miejscowościach:

a) dla 1 osoby — 1235 zł,

b) dla 2 osób — 1441 zł,

c) dla 3 osób — 1646 zł,

d) dla 4 osób — 1852 zł,

e) dla 5 osób — 2058 zł,

f) dla 6 osób i więcej — 2264 zł.

3.  Świadczenie przyznaje się przeniesionemu członkowi korpusu służby cywilnej po przekazaniu dyrektorowi generalnemu urzędu lub kierownikowi urzędu, do którego następuje przeniesienie, egzemplarza umowy najmu lokalu mieszkalnego lub jej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu, wraz z oświadczeniem przeniesionego członka korpusu służby cywilnej potwierdzającym zamieszkanie jego i członków rodziny w lokalu mieszkalnym.

4. Świadczenie jest wypłacane przeniesionemu członkowi korpusu służby cywilnej w kasie urzędu, do którego został przeniesiony, albo przelewem na rachunek bankowy wskazany przez przeniesionego członka korpusu służby cywilnej, w terminie 10 dni od dnia przedstawienia dyrektorowi generalnemu urzędu lub kierownikowi urzędu przez przeniesionego członka korpusu służby cywilnej dowodu potwierdzającego opłacenie kosztów najmu lokalu mieszkalnego.

5. W przypadku gdy koszt najmu lokalu mieszkalnego przekracza kwotę, do której otrzymania, zgodnie z ust. 1, członek korpusu służby cywilnej jest uprawniony, różnicę kosztów najmu lokalu mieszkalnego pokrywa przeniesiony członek korpusu służby cywilnej.

§ 9. 1. Koszty przejazdu przeniesionego członka korpusu służby cywilnej i członków jego rodziny, o których mowa w § 4, oraz koszty przewozu mienia ustala się na przejazd z miejsca zamieszkania do miejscowości, do której następuje przeniesienie, i z powrotem.

2. Zwrot kosztów przejazdu przeniesionego członka korpusu służby cywilnej i członków jego rodziny następuje w sposób określony w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, jednak w wysokości nie wyższej niż połowa kwoty bazowej będącej podstawą ustalenia wysokości wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej, określonej w ustawie budżetowej na rok budżetowy, w którym nastąpiło przeniesienie.

3. Koszty przewozu mienia w obydwie strony zwraca się w wysokości udokumentowanej rachunkami, jednak nie wyższej ogółem niż dwukrotność kwoty bazowej będącej podstawą ustalenia wysokości wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej, określonej w ustawie budżetowej na rok budżetowy, w którym nastąpiło przeniesienie.

4. Koszty, o których mowa w ust. 1, są wypłacane przeniesionemu członkowi korpusu służby cywilnej w kasie urzędu, do którego został przeniesiony, albo przelewem na rachunek bankowy wskazany przez przeniesionego członka korpusu służby cywilnej, w terminie 10 dni od dnia przedstawienia dyrektorowi generalnemu urzędu lub kierownikowi urzędu, do którego następuje przeniesienie, dokumentów potwierdzających wysokość poniesionych kosztów.

§ 10. 1. Jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 7 pkt 1 ustawy, oblicza się zgodnie z przepisami w sprawie ustalania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

2. Świadczenie jest wypłacane w kasie urzędu, do którego następuje przeniesienie, albo przelewem na rachunek bankowy wskazany przez przeniesionego członka korpusu służby cywilnej, w terminie 10 dni od dnia podjęcia przez przeniesionego członka korpusu służby cywilnej pracy w urzędzie, do którego został przeniesiony.

§ 11. W przypadku przeniesienia do tej samej miejscowości obojga małżonków będących członkami korpusu służby cywilnej świadczenia wymienione w § 2 i § 9 ust. 2 przysługują im wspólnie.

§ 12. 1. Urlopu z tytułu przeniesienia udziela się przeniesionemu członkowi korpusu służby cywilnej na jego wniosek złożony dyrektorowi generalnemu urzędu lub kierownikowi urzędu.

2. Urlop może być udzielony w częściach, oddzielnie na przejazd do miejscowości, do której następuje przeniesienie, oraz z powrotem.

3. Za każdy wykorzystany dzień urlopu przeniesionemu członkowi korpusu służby cywilnej wypłaca się wynagrodzenie obliczane zgodnie z przepisami w sprawie ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 340, Nr 84, poz. 700 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 145, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 143, poz. 963 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159.