ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie posiadania, używania, ewidencjonowania i przechowywania w siedzibach Państwowej Straży Łowieckiej broni palnej bojowej, broni myśliwskiej śrutowej, amunicji oraz miotaczy gazu obezwładniającego

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. — Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady posiadania, ewidencjonowania i przechowywania broni palnej bojowej, broni myśliwskiej śrutowej, amunicji oraz miotaczy gazu obezwładniającego w siedzibach Państwowej Straży Łowieckiej;

2) szczegółowe wymogi dotyczące przechowywania, używania, ewidencjonowania w siedzibach Państwowej Straży Łowieckiej broni palnej bojowej, broni myśliwskiej śrutowej, amunicji do tej broni oraz miotaczy gazu obezwładniającego;

3) szczegółowe sposoby używania, ewidencjonowania i przechowywania w siedzibach Państwowej Straży Łowieckiej broni palnej bojowej, broni myśliwskiej śrutowej, amunicji i miotaczy gazu obezwładniającego;

4) wzory dokumentów niezbędnych do ewidencjonowania broni i amunicji oraz miotaczy gazu obezwładniającego, jej wydawania i zdawania;

5) warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać magazyn broni.

§ 2. 1. Państwowa Straż Łowiecka posiada broń palną bojową, broń myśliwską śrutową oraz amunicję do tej broni na podstawie pozwolenia na broń na okaziciela.

2. Z wnioskiem o wydanie pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, występuje komendant wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej. Wniosek powinien zawierać określenie rodzaju broni oraz liczbę jej egzemplarzy.

3.  Posiadana przez Państwową Straż Łowiecką broń palna bojowa, broń myśliwska śrutowa, amunicja oraz miotacze gazu obezwładniającego powinny być sprawne technicznie.

§ 3. Ewidencjonowanie posiadanej przez Państwową Straż Łowiecką broni palnej bojowej, broni myśliwskiej śrutowej, amunicji oraz miotaczy gazu obezwładniającego powinno umożliwiać identyfikację każdej ich sztuki.

§ 4. Państwowa Straż Łowiecka przechowuje w swoich siedzibach broń palną bojową, broń myśliwską śrutową, amunicję oraz miotacze gazu obezwładniającego:

1) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych;

2) zgodnie z wymogami producenta;

3) tak aby nie stanowiły one zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego.

§ 5. 1. Broń palna bojowa, broń myśliwska śrutowa, amunicja oraz miotacze gazu obezwładniającego podlegają ewidencjonowaniu w „Książce ewidencji broni palnej bojowej, broni myśliwskiej śrutowej, amunicji oraz miotaczy gazu obezwładniającego”, której wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wydanie i przyjęcie broni palnej bojowej, broni myśliwskiej, amunicji oraz miotaczy gazu obezwładniającego odnotowuje się w „Książce wydania i przyjęcia broni palnej bojowej, broni myśliwskiej, amunicji oraz miotaczy gazu obezwładniającego”, której wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Książki, o których mowa w ust. 1 i 2, prowadzi i przechowuje w magazynie broni osoba prowadząca magazyn broni, upoważniona przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Łowieckiej, zwana dalej „magazynierem”.

4.  Poszczególne karty książek, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być ponumerowane i przeszyte w sposób uniemożliwiający ich wymianę, a ostatnia strona opieczętowana pieczęcią: „Państwowa Straż Łowiecka”.

§ 6. 1. Magazyn broni stanowi oddzielne pomieszczenie w budynku murowanym, w miejscu utrudniającym dokonanie włamania.

2. Magazyn broni powinien być objęty całodobową ochroną oraz spełniać następujące wymagania:

1) na jego wyposażeniu powinien znajdować się podręczny sprzęt gaśniczy oraz apteczka pierwszej pomocy zawierająca w szczególności krople do oczu na wypadek porażenia gazem;

2) powinna być w nim zainstalowana sygnalizacja alarmowa;

3) powinny znajdować się w nim szafy metalowe lub sejfy, zamykane na zamki atestowane i przystosowane do plombowania;

4) powinien posiadać drzwi wejściowe metalowe lub obite blachą stalową o grubości nie mniejszej niż 2 mm, wyposażone w blokadę przeciwwyważenio-wą oraz zamknięcia w postaci co najmniej 2 zamków atestowanych i zasuwy drzwiowej zamykanej na któdkę atestowaną i przystosowanej do plombowania;

5) okna magazynu broni powinny być osłonięte siatką stalową o wymiarach oczek nie większych niż 10 x 10 mm i średnicy drutu nie mniejszej niż 2,5 mm, zabezpieczone na stałe zamocowaną w murze kratą metalową wykonaną z prętów stalowych o średnicy nie mniejszej niż 12 mm albo płaskowników stalowych o wymiarach nie mniejszych niż 8 x 30 mm, przy czym odstęp pomiędzy prętami nie powinien przekraczać 120 mm w poziomie i w pionie, a pomiędzy płaskownikami — 80 mm w poziomie i 240 mm w pionie.

3. Dopuszcza się montaż:

1) atestowanych drzwi antywtamaniowych — zamiast drzwi, o których mowa w ust. 2 pkt 4;

2) szyb atestowanych, odpornych na przebicie lub rozbicie, w szczególności kuloodpornych, w oknach mocowanych trwale w otworach okiennych, bez możliwości otwierania — zamiast siatki stalowej i kraty metalowej, o których mowa w ust. 2 pkt 5.

4. Na wniosek komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Łowieckiej protokolarnej oceny spełnienia przez magazyn broni wymogów, o których mowa w ust. 1—3, dokonuje powołana przez właściwego wojewodę komisja, w której skład wchodzi przedstawiciel komendanta wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na miejsce położenia magazynu oraz przedstawiciel właściwego wojewody.

§ 7. 1. Broń palną bojową, broń myśliwską śrutową, amunicję oraz miotacze gazu obezwładniającego przechowuje się w szafach metalowych lub sejfach, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 3.

2. Szafy metalowe i sejfy, w których znajduje się broń palna bojowa, broń myśliwska śrutowa, amunicja oraz miotacze gazu obezwładniającego, powinny być zamknięte i zaplombowane przez magazyniera.

3. Broń palna bojowa oraz broń myśliwska śrutowa znajdująca się w szafach metalowych lub sejfach powinna być wyjęta z futerału, rozładowana, zabezpieczona, kompletna, czysta i zakonserwowana. Powinna mieć także zwolniony kurek i odłączony magazynek.

4. Amunicję znajdującą się w szafach metalowych lub sejfach umieszcza się dodatkowo w opakowaniach lub pojemnikach zabezpieczających przed uderzeniem w spłonkę naboju. Amunicji nie przechowuje się w magazynkach nabojowych broni.

§ 8. 1. Prawo wstępu do magazynu broni mają:

1) magazynier;

2) komendant wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej;

3) komendant posterunku Państwowej Straży Łowieckiej, na terenie którego znajduje się magazyn broni;

4) upoważniony przedstawiciel właściwego miejscowo komendanta wojewódzkiego Policji w obecności magazyniera.

2. W czasie nieobecności w magazynie broni magazyniera sygnalizacja alarmowa powinna być włączona, a drzwi magazynu powinny być zamknięte i zaplombowane przez magazyniera.

§ 9. 1. Strażnik noszący broń palną bojową, broń myśliwską śrutową lub miotacz gazu obezwładniającego po zakończeniu pracy w terenie zwraca je wraz z amunicją do magazynu broni.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli strażnik na polecenie komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Łowieckiej lub komendanta posterunku Państwowej Straży Łowieckiej wykonuje zadania wymagające przebywania w terenie po zakończeniu pracy.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r. 3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 czerwca 2005 r. (poz. 984)

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 172, poz. 1802 i Nr 173, poz. 1808.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu używania, ewidencjonowania i przechowywania broni palnej krótkiej, amunicji oraz ręcznych miotaczy gazu w siedzibach Państwowej Straży Łowieckiej(Dz. U. Nr 179, poz. 1497), które utraciło moc na podstawie art. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 172, poz. 1802).