ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 23 września 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu i kryteriów gospodarowania środkami pochodzącymi z opłat za substancje kontrolowane

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1458) zarządza się, co następuje: