ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie gatunków lub grup gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi

Na podstawie art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa gatunki lub grupy gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi, w tym drapieżne i jadowite, ze wskazaniem kategorii zwierząt według stopnia zagrożenia dla człowieka, których hodowla i utrzymywanie poza ogrodami zoologicznymi i placówkami naukowymi prowadzącymi badania nad zwierzętami, a także cyrkami są zabronione.

2. Wykaz gatunków lub grup gatunków zwierząt, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r

1)  Obecnie działem administracji rządowej — środowisko kieruje Minister Środowiska na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899).

 Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie gatunków lub grup gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 233, poz. 1989), które weszło w życie z dniem 8 grudnia 2005 r.; w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie gatunków lub grup gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 16, poz. 125), które weszło w życie z dniem 31 stycznia 2006 r.

3) Załącznik w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie gatunków lub grup gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 233, poz. 1989), które weszło w życie z dniem 8 grudnia 2005 r.