ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez marszałka województwa rejestru dotyczącego PCB

Na podstawie art. 163 ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób prowadzenia rejestru urządzeń, w których PCB były lub są wykorzystywane, i substancji zawierających PCB, zwanego dalej „rejestrem dotyczącym PCB”, w tym:

1) formę i układ;

2) zawartość;

3) warunki i okres przechowywania.

§ 2. 1. Rejestr dotyczący PCB prowadzi się w formie elektronicznej oraz pisemnej, w układzie według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia.

2. Rejestr dotyczący PCB jest prowadzony w formie elektronicznej z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego i na bieżąco aktualizowany.

3. Rejestr dotyczący PCB, prowadzony w formie pisemnej, jest corocznie przygotowywany według stanu na dzień 31 grudnia.

§ 3. Rejestr dotyczący PCB zawiera następujące informacje:

1) oznaczenie gminy i powiatu, na terenie których zlokalizowane jest urządzenie lub substancja zawierające PCB;

2) nazwę i adres posiadającego urządzenie lub substancję, zawierające PCB;

3) lokalizację urządzenia lub substancji, zawierających PCB;

4) nazwę urządzenia lub substancji, zawierających PCB;

5) liczbę urządzeń zawierających PCB;

6) masę urządzenia lub substancji, zawierających PCB;

7) stan urządzenia zawierającego PCB;

8) datę zgłoszenia;

9) datę planowanego usunięcia PCB z urządzenia;

10) datę i sposób usunięcia lub zastąpienia PCB inną substancją;

11) datę i sposób oczyszczenia lub unieszkodliwienia urządzenia;

12) datę wprowadzania informacji oraz imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu do rejestru;

13) imię i nazwisko oraz stanowisko osoby wprowadzającej informacje wraz z datą sporządzenia oraz numer służbowego telefonu, faksu i adres email — w przypadku pisemnej formy rejestru;

14) imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej, odpowiedzialnej za prowadzenie rejestru — w przypadku pisemnej formy rejestru.

§ 4. Rejestr dotyczący PCB prowadzony w formie elektronicznej przechowuje się w postaci kopii rejestru zapisanej na informatycznych nośnikach danych, w sposób chroniący dane przed zatarciem, usunięciem lub zniekształceniem.

§ 5. Rejestr dotyczący PCB, prowadzony w formie pisemnej, przechowuje się przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym go sporządzono.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106 i Nr 79, poz. 666.