ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu danych, które zawiera rejestr wojewódzki, oraz wzoru wniosku o rejestrację organizacji w rejestrze wojewódzkim

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 70, poz. 631) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) zakres danych, które zawiera wojewódzki rejestr organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu, zwany dalej „rejestrem wojewódzkim”;

2) wzór wniosku o rejestrację organizacji w rejestrze wojewódzkim.

§ 2. Rejestr wojewódzki zawiera następujący zakres danych:

1) listę organizacji aktualnie zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu, mających siedzibę na obszarze województwa, obejmującą następujące informacje:

a) nazwę,

b) siedzibę i adres,

c) datę rejestracji,

d) datę ostatniej weryfikacji,

e) numer w rejestrze wojewódzkim,

f) informacje o miejscu/miejscach udostępnienia deklaracji środowiskowej;

2) listę organizacji, które po raz pierwszy złożyły wniosek o rejestrację i oczekują na wpis do rejestru wojewódzkiego;

3) listę organizacji, których rejestracja została zawieszona, zgodnie z zasadami funkcjonowania systemu ekozarządzania i audytu, z podaniem przyczyn, które powodują konieczność zawieszenia;

4) listę organizacji, które wykreślono z rejestru wojewódzkiego z podaniem powodów skreślenia.

§ 3. Określa się wzór wniosku o rejestrację organizacji w rejestrze wojewódzkim, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. (poz. 931)

WZÓR

(PDF)1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).