ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis podmiotu do rejestru weryfikatorów środowiskowych oraz wzorów dokumentów, formy, częstotliwości i terminów przekazywania informacji z rejestru wojewódzkiego do rejestru krajowego

Na podstawie art. 3 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 70, poz. 631) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór wniosku o wpis podmiotu do rejestru weryfikatorów środowiskowych;

2) wzory dokumentów, formę, częstotliwość i terminy przekazywania informacji z rejestru wojewódzkiego do rejestru krajowego.

§ 2. Określa się wzór wniosku o wpis podmiotu do rejestru weryfikatorów środowiskowych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Do rejestru krajowego przekazuje się następujące informacje:

1) listę organizacji aktualnie zarejestrowanych w systemie ekorządzenia i audytu, mających siedzibę na obszarze województwa, według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku – do 31 stycznia roku następnego;

2) listę organizacji, mających siedzibę na obszarze województwa, których rejestracja w systemie ekorządzenia i audytu została zawieszona, z informacją o przyczynach zawieszenia, według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku – do dnia 31 stycznia roku następnego;

3) listę organizacji, mających siedzibę na obszarze danego województwa, które wykreślono z systemu ekorządzenia i audytu, z informacją o przyczynach wykreślenia, według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku – do dnia 31 stycznia roku następnego;

4) informacje o zmianach bieżących w rejestrze wojewódzkim – niezwłocznie po ich wprowadzeniu, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty nowego wpisu, dokonania zawieszenia albo dokonania wykreślenia.

§ 4. Listy, o których mowa w § 3 pkt 1–3, i informacje, o których mowa w § 3 pkt 4, przekazuje się w formie pisemnej oraz elektronicznej.

§ 5. Określa się wzory dokumentów służących do przekazania list i informacji, o których mowa w § 3, stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. (poz. 930)

Załącznik nr 1

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 2

WZÓR

(PDF)1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).